عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13870
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني]
  • یادداشت:موافقت نامه قانون فوق داراي 21 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/6/31
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/7/5

قانون تصويب موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي اسلامي


روابــــط صریـــــــــح