عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:17605
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1384/5/16
  • دستگاه مجری:[سازمان ميراث فرهنگي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1384/5/5

تصويب‌نامه در مورد تعيين مناطق نمونه گردشگري

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پيشنهاد شماره 4694ـ1/842 مورخ 1384/5/3 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد ماده (8) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ تصويب نمود:
 مناطق نمونه گردشگري، موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري، به شرح جدول زير تعيين مي‌گردد.رديف منطقه نمونه گردشگري سطح منطقه
1 منطقه نمونه گردشگري شانديز ـ خراسان رضوي بين‌المللي
2 منطقه نمونه گردشگري جوارم ـ مازندران ملي
3 منطقه نمونه گردشگري بندر شرفخانه ـ آذربايجان شرقي ملي
4 منطقه نمونه طبيعت‌گردي آشوراده ـ گلستان در قالب تفاهم‌نامه سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و محيط زيست ملي
5 منطقه نمونه گردشگري مهارلو ـ فارس ملي
6 منطقه نمونه گردشگري النگدره ـ گلستان استاني
7 منطقه نمونه گردشگري ساحل ليان ـ بوشهر ملي


روابــــط صریـــــــــح