عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1384

قانون بودجه سال 1385 كل كشور

تفکيک اراضي داخل شهرکهاي صنعتي و احداث بنا در آنها نياز به اخذ مجوز از شهرداري ندارد

نظريّه 176/7 ـ 17/1/1384 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: با عنايت به تعريف «طرح عمراني» در بند «10» ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

از نظريه 2259/7 ـ 4/4/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با عنايت به تعريف سند رسمي در ماده 1287 ق.م.، چك مسافرتي موضوع بند 4 ماده [...ادامه]

نظريه 2245/7 ـ 4/4/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: علي‌الاصول بانك بايد معادل وجه چك (الف) را به دارنده آن پرداخت نمايد. النهايه عدم پرداخت [...ادامه]

نظريه 2300/7 ـ 4/4/1384 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: 1ـ درخواست رفع مهر و موم تركه الزاماً نبايد توسط كسي كه تقاضاي مهر و موم [...ادامه]

ـ نظريه 2446/7 ـ 11/4/1384 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: دعوي مطالبه سهم‌الارث پيش از تقسيم تركه نيز امكانپذير است. چنانچه احد از ورثه مطالبه سهم‌الارث [...ادامه]

نظريه 2704/7 ـ 22/4/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اولاً، غيابي و حضوري بودن آراء مختص آراء دادگاه‌هاست نه آراء كميسيون ماده 100 قانون شهرداري. [...ادامه]

ـ نظريه 3399/7 ـ 15/5/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: منظور از جعل هم مي‌تواند جعل در ماهيت باشد مانند جعل در كاغذ و چاپ و [...ادامه]

نظريه 3905/7 ـ 13/6/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: چكهاي تضمين شده و مسافرتي چكهايي هستند كه توسط بانك و به درخواست مشتري صادر مي‌شود [...ادامه]

ـ نظريه 4080/7 ـ 19/6/1384 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: چنانچه در وقفنامه، واقف، متولي را اكبر اولاد خود معرفي كرده باشد و مشاراليه مطابق ماده [...ادامه]

از نظريه 4676/7 ـ 6/7/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: از اصول چهارم و سي و ششم ق.ا.ج.ا.ا. كه راجع به قوانين مخالف موازين شرعي و [...ادامه]

نظريه 5474/7 – 2/8/1384 اداره كل حقوقي قوه قضاييه: ... چنانچه منظور مواد 1210 و 1314 ق.م. و ماده 2119 ق.ا.د.ك.1378 [*1]بايد گفت كه ماده [...ادامه]

نظريه 5794/7 ـ 16/8/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1- تبصره1 بند 2 ماده55 قانون شهرداري ايستادن و تجمع اشخاص را در پياده رو هرچند [...ادامه]

ـ نظريه 6516/7 ـ 13/9/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: 1 - صدور پروانه ساختماني براي مالك ايجاد حق مي‌كند كه در ملك خود بناي مسكوني [...ادامه]

نظريه 6762/7 ـ 23/9/1384اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده 1 قانون اجراي احكام مدني و ماده 65 ق.ا.ح.1319 و همچنين صراحت [...ادامه]

ـ نظريه 7466/7 ـ 20/10/1384 اداره كل حقوقي قوه قضائيه: اگر چكي در روز تعطيل به تاريخ روز بعد از تعطيل نوشته شود عرفاً وعده‌دار محسوب [...ادامه]

ـ نظريه 7817/7 ـ 2/11/1384 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: در موقوفات عام چنانچه فاقد متولي يا مجهول‌التوليه باشد و در موقوفات خاص در صورتي كه [...ادامه]

اصلاح آيين‏نامه اجرايي ماده (32) قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران هيئت‏وزيــران در جلسـه مــورخ 14/1/1384 بـا توجه بـــه نظر رييس مـجلس شوراي ‏اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور هيئت وزيران در جلـسه مـورخ 17/1/1384 بنا به پيشـنهاد مشـترك وزارتخـانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني و سازمان [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد بند [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي بند « ز» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (11) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و منا‌طق كشور، مصوب 1383 هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 21074/140 مورخ 25/8/1383 وزارت آموزش [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه اجرايي بند « ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 908/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي [...ادامه]

آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 909/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي [...ادامه]

آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهر هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 910/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي [...ادامه]

آيين‎نامه داخلي شوراي عالي استانها هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 907/ش/4/ الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ي) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان [...ادامه]

آئين‎نامه تعرفه‎هاي خدمات خاص پزشكي قانوني

آيين‎نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي « د» و « هـ» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10286/101 مورخ 28/1/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح بند (ج) ماده (2) آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 150692 مورخ 28/9/1383وزارت [...ادامه]

اصلاح بند (1) ماده (6) آيين‎نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نظر به اينكه در بند (1) ماده (6) آيين‎نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نظر به اينكه در آيين‎نامه استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار، موضوع تصويب‎نامه شماره11615/ت26734هـ مورخ [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (9) اصلاحي آيين‎نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش‌‎فرمايان هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 146702مورخ 24/9/1383وزارت بهداشت، درمان و آموزش [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/10335 مورخ 31/1/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

اصلاح ماده (17) آيين‎نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

آيين‎نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‎هاي نيرو و اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي ماده (11)‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، موضوع نامه شماره [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي آيين‎نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه دردستگاه‎هاي اجرايي موضوع مصوبه شماره17814/ت30987هـ مورخ12/7/1383 در اجراي ماده 8 و10 مصوبه فوق‎الذكر براي جذب و نگهداشت نيروي انساني نخبه در دستگاه‎هاي [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي جزء (2) بند « الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيـئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22181/101 مورخ 17/2/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1310/14 مورخ 5/2/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده سختي كار انتظامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (2) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4778/100 مورخ 25/9/1383 وزارتخانه‌هاي رفاه [...ادامه]

آئين‌نامه اجرائي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

آيين‌نامه اجرايي بند « ر» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور [...ادامه]

آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 177367/101 مورخ 19/9/1382 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (70) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران درجلسه مورخ 24/1/1384 بنابه پيشنهاد شماره 21247ـ1 مورخ 6/10/1383 سازمان ميراث فرهنگي و [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي بند « ح» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنابه پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه تأسيس و نحوه فعاليت خبرگزاريهاي غيردولتي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنابه پيشنهاد شماره 31372/1 مورخ16/12/1382 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 33/3/1/3810 مورخ 3/9/1383 وزارت كشور و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ج» ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) اصلاحي قانون بودجه سال 1343 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1529ـ 1/842 مورخ 19/2/1384 سازمان ميراث [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده (19) آئين‎نامه اجرايي ماده (33)قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (27) آيين‎نامه طبقه‎بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 220888/101مورخ 27/11/1383 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 49213/19036/51 مورخ 17/11/1383 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

اصلاح ماده (27) آئين‎نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6569/4/3/ح ش مورخ 17/3/1384 وزارت كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (2) بند « پ»‌ تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 38996/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هـيئت وزيـران در جلـسه مـورخ 22/3/1384 بنا به پيـشنـهاد مشـترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي عشاير هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 011/20783 مورخ 14/11/1383 وزارتخانه‌هاي كشور، [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي استفاده از مبلغ ششصد ميليارد (600,000,000,000) ريال تسهيلات موضوع بند « ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت [...ادامه]

آيين‌نامه بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت اموراقتصادي و [...ادامه]

آيين‌نامه بند « و» ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

آئين‎نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران ـ مصوب 1383‌ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح تبصره (3) ماده (20) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1016418 مورخ 12/12/1383 وزارت صنايع و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع و معادن و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند « ب» ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/15834 مورخ21/3/1384 وزارت نيرو و به [...ادامه]

آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8231/100 مورخ 17/11/1383 وزارت رفاه و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي برنامه جامع ساماندهي اوقات فراغت جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان مديريت [...ادامه]

آيين‏نامه راهنمايي و رانندگي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا بـه پيشنهاد مشترك وزارتخانه‎هـاي راه و ترابري و كشور و [...ادامه]

آيين‌ نامه اجرايي بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره27470/1/10 مورخ 24/2/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي ارايه خدمات درماني به كاركنان وظيفه و عائله تحت تكفل آنها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12/38/108/24204 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه ترويج و توسعه فرهنگ نماز هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11515مورخ 28/11/1383 ستاد عالي اقامه نماز [...ادامه]

آيين‏نامه اجرايي بند «ذ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و بانك مركزي [...ادامه]

اصلاح بند (3) ماده (10) آيين‏نامه اجرايي ماده (5) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح بند « هـ» ماده (11) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 104/230/2/1 مورخ 26/2/1384 سازمان اوقاف و [...ادامه]

دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو

آيين‌نامه اجرايي بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 60185/101 مورخ 7/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 55749/101 مورخ 31/3/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (1)‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران درجلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9605/100 مورخ12/12/1383وزارت رفاه و تأمين اجتماعي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6512/101 مورخ 14/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مؤسسه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأموران ثابت) هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 15420/1 مورخ 17/6/1383 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (2) قانون تنظيم بخشي ازمقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح تبصره ماده(1) آيين‌نامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عمومي هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ر» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، اموراقتصادي و دارايي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه فعاليتهاي مشخص به منظور تأسيس و توسعه كريدورهاي علم و فناوري كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46821/101 مورخ21/3/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22030 مورخ 18/4/1384 معاونت حقوقي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‎هاي كشور، دادگستري، صنايع و [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه تأمين بخشي از كارمزد صدور ضمانت نامه و سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانك عامل به صادركنندگان كالا و خدمات به افغانستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39460/21ـ14742 مورخ 19/10/1383 وزارت امور [...ادامه]

آيين‌نامه ساماندهي كودكان خياباني هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6146/100 مورخ 11/4/1384 وزارت رفاه [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (2) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 786ـ1/842 مورخ 31/1/1384 سازمان ميراث [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « د» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد 68386/101 مورخ 20/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‎نامه اجرايي ماده (48) قانون تجارت الكترونيكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12194/1 مورخ 18/6/1383 وزارت بـازرگانـي [...ادامه]

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (54) و بندهاي « د» و « هـ»ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5240ـ2/12 مورخ 28/3/1384 وزارت نفت [...ادامه]

آيين نامه طبيعت گردي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهادكشاورزي، سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

آيين‌نامه حمايت از دانشمندان و پژوهشگران برتر كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6314/50 مورخ 28/2/1383 دانشگاه تربيت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي چگونگي مصرف اعتبار رديف 105003 (استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع تعهدات ارزي) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 74371/101 مورخ 28/4/1384 سازمان مديريت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي جزء (10) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و اموراقتصادي و دارايي، [...ادامه]

اصلاح ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري ـ مصوب 1375 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4687/2د/111 مورخ 5/12/1381 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (128) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به‌پيشنهاد وزارت راه و ترابري و به‌استناد ماده (128) [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (151) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (53) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فنـي و حرفـه‎اي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (156) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشـاد اسلامي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (161) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (105) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيـران در جلسه مـورخ 8/4/1384 بنـا به پيشنهـاد سازمـان مديـريت و برنامه‎ريزي كشور و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده(165) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنابه پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (166) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و سازمانهاي ميراث فرهنگي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند ( الف ) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئـت وزيـران در جلسـه مورخ 8/4/1384 بنـا بـه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‎هاي جهاد كشاورزي و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (108) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ‌ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي و نيرو و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (21) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (121) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ‌ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و وزارتخانه‎هاي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (122) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند ( الف) ماده (127) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (29) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‎هاي كشور، امورخارجه و كار و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (94) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي [...ادامه]

آيين‌نامه موضوع ماده (189) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به‎استناد ماده (189) تنفيذي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده (175) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (176) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (170) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (169) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران درجلسه مورخ8/4/1384 بنا به‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و به استناد ماده [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 74371/101 مورخ 28/4/1384 سازمان مديريت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6176/م/77 مورخ 8/5/1383 وزارت اطلاعات [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (134) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

آيين‌نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروههاي تخصصي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

آيين‌‌نامه داخلي شوراي اسلامي بخش هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 911/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي [...ادامه]

آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي ـ ‌تاريخي منقول مجاز هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4647ـ1/842 مورخ 2/5/1384 سازمان ميراث فرهنگي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ 5/5/1384 بنا به پيشـنهاد شمـاره 466/ و مورخ 3/2/1384 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4166/100 مورخ 11/9/1383 وزارتخانه‌هاي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (49) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي استفاده از ماشين نقش تمبر هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 25748/100 مورخ 9/9/1383 وزارت ارتباطات [...ادامه]

آيين‎نامه گسترش بهره‌برداري از خدمات پول الكترونيك هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 16595 مـورخ 1/5/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي روستا هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره912/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شوراي عالي استانها [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 57383 ـ 1 مورخ 16/12/1383 سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « م» ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنابه پيشنهاد شماره 1517/140 مورخ 28/1/1384 وزارت آموزش و پرورش [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7461/1 مورخ 2/5/1384 وزارت بازرگاني [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10286/101 مورخ 28/1/1384 سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (104) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راههاو راه‌آهن ـ مصوب 1379 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 23326/11 مورخ 24/12/1383 وزارت راه و [...ادامه]

اصلاح مواد (7) و (16) آيين‌نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/3897 مورخ 24/2/1384 وزارت [...ادامه]

اصلاح آيين‎نامه استخدام پيماني هيئت وزيران در جلـسه مـورخ 5/5/1384 بنـا به پيشنهاد شمـاره 139049/101 مورخ 2/8/1383 سازمان مديريت [...ادامه]

اصلاح ماده (30) اصلاحي آيين‎نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4560/83/110 مورخ 9/12/1383 اتاق تعاون مركزي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4649ـ1/842 مورخ 2/5/1384 [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي ماده (15) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركتهاي سهامي آب منطقه‌اي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو) هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نيرو و [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركتهاي سهامي برق منطقه‌اي، مديريت شبكه برق ايران، سازمان توسعه برق ايران، سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا)و سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سانا) هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نيرو [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع برقراري نظام اقساطي فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند (و) ماده (14) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران ـ مصوب 1383ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت اموراقتصادي [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و [...ادامه]

آيين‌نامه ‏ معاملات شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، جهادكشاورزي و سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ث» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 38996/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت [...ادامه]

آيين‌نامه ميزان كمك هزينه (يارانه) قابل پرداخت به مراكز غيردولتي بابت نگهداري، خدمات، توانبخشي، آموزشي و حرفه‌آموزي معلولان هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 3520/100 مورخ 3/3/1384 وزارت [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

آيين‌نامه چگونگي هزينه وجوه حاصل از محل هداياي مستقل و حق‌التوليه و حق‌النظاره و اداره امور اماكن مذهبي هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7299/1 مورخ 24/3/1384وزارت فرهنگ و ارشاد [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بندهاي «و» و «ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 25506/101 مورخ 20/2/1384 سازمان مديريت [...ادامه]

آيين‌نامه مالي شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به [...ادامه]

آيين‌نامه معاملات شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان هيات وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/22970 مورخ 4/5/1384 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاح ماده (23) آيين‌نامه اجرايي بند « ژ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل‌كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد ماده [...ادامه]

اصلاح ماده (11) آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 211610 مورخ 12/12/1383 وزارت [...ادامه]

اصلاح تبصره (2) ماده (15) آيين‌نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11022//548ـ211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور [...ادامه]

اصلاح تبصره (1) ماده (22) آيين‌نامه معاملات شركت دولتي پست بانك نظر به اينكه در تبصره (1) ماده (22) آيين‌نامه معاملات شركت دولتي پست بانك، موضوع [...ادامه]

آيين‌نامه مالي شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي الزامي بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايي تحصيلي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2916/140 مورخ 13/2/1384 وزارت آموزش [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور، صنايع و معادن، [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ‎غ» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ19/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي و دارايي، بانك مركزي [...ادامه]

دستورالعمل حسابداري موضوع ماده (3) آئين‌نامه اجرائي بند (غ) تبصره (2)قانون بودجه سال 1384 نظر به اينكه اصل مصوبه شماره 28136/ت33619هـ قبلاً در روزنامه رسمي شماره 17616 مورخ 29/5/1384 [...ادامه]

آئين‎نامه اجرائي تبصره (3) ماده واحده قانون به كارگيري معلمان حق‌التدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و [...ادامه]

آئين‎نامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 68386/101 مورخ 20/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (194) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6809/020 مورخ 15/5/1384 وزارت جهادكشاورزي [...ادامه]

اصلاح آئين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ـ مصوب1381 ـ

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس محترم قوه قضائيه تعرفه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بر اساس ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « ذ» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 90957/101 مورخ 22/5/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي ساماندهي ازدواج جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح بند « 80» ماده (1) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 13318/1 مورخ 23/5/1384 وزارت فرهنگ [...ادامه]

دستورالعمل شوراهاي حل اختلاف صنفي به تجويز مقررات آئين‌نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و بخشنامه‌هاي [...ادامه]

آئين‎نامه حفاظتي صنايع چوب

لغو آيين‌نامه اجرايي بند « الف» ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/32275 مورخ 2/6/1384 وزارت نيرو [...ادامه]

اصلاح ماده (18) اصلاحي آئين‌نامه اجرايي بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 63497 مورخ 16/7/1384 وزارت كار [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه جايگزيني و امحاي تاكسي‌هاي فرسوده هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384بنا به پيشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

طرح جامع رفع اطاله دادرسي

آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 122859/101 مورخ 22/7/1384 سازمان مديريت [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي « دامت بركاته» رياست معظم قوه قضائيه احتراماً، پيرو نامه شماره3151/844/م/ك مورخ 18/4/1384 اين مركز نظر به [...ادامه]

آئين‎نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/8/1384 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل گرديد، بنا به [...ادامه]

اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصره‌هايي به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 82964/101 مورخ 10/5/1384 سازمان [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي دانش‌آموزان هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش [...ادامه]

حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دام‌ظله‌العالي) رييس محترم قوه قضائيه حسب‌الامر حضرتعالي پيشنهاد اصلاحي برخي از مواد آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي تبصره (8) الحاقي به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11631/020 مورخ 17/7/1384 وزارت جهادكشاورزي [...ادامه]

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرائي ماده3 اصلاحي قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب 26/4/1376 قوه قضائيه

آئين‎نامه موضوع ماده16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (7/11/1383)

آيين‌نامه مرخصي تحصيلي سردفتران و دفتر ياران اول

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 37004/3944/52 مورخ 15/9/1384 وزارت [...ادامه]

دستورالعمل تشكيل شوراهاي حل اختلاف ويژه امور راهنمايي و رانندگي در راستاي حُسن اجراي آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و [...ادامه]

الحاق يك تبصره به آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1384 كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيل گرديد، [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (16) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/9/1384 كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيـل گرديد [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3619/160 مورخ1/3/1384 شوراي عالي استانها [...ادامه]

آيين‌نامه لزوم اقامت مديران در محل مأموريت خود هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

آئين‎نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در اجراي ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39464/4089/52 مورخ 30/9/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

لغو آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (106) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9987/020 مورخ10/7/1384 وزارت جهادكشاورزي و به [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1384 به استناد بند « ز» ماده (1) قانون برنامه [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1384 كه در مركز استان قم تشكيل گرديد، بنا به پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

ماده واحده اصلاح آئين‌نامه كارآموزي قضائي مصوب 22/4/1382 در اجراي ماده 30 آئين‌نامه كارآموزي قضائي مصوب 22/4/1382 رئيس قوه قضائيه درخصوص تغيير در نظام [...ادامه]

دستورالعمل طرح «اشتغال پاره وقت قضات ستادي در محاكم عمومي و تجديدنظر و ديوان عالي كشور» به منظور امكان بهره‌مندي از توانمنديهاي قضات شاغل در ستاد قوه قضائيه و برقراري تعامل كارآمد [...ادامه]

الحاق تبصره (4) به ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه ارتقاي منزلت و اعطاي تسهيلات اجتماعي ـ فرهنگي ـ رفاهي به بازنشستگان (60) سال به بالا (پيشكسوتان) هيئت‌وزيران در جلسه مورخ25/10/1384 بنابه پيشنهاد شماره 102985/101 مورخ 12/6/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

دستورالعمل نحوه احتساب خدمت كاركنان نيروي انتظامي، موضوع تبصره ماده (205) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 72/7/1/4934 مورخ 23/8/1383 وزارت كشور [...ادامه]

اصلاح ماده (13) آيين‌نامه اجرايي بند «ث» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22204/1 مورخ 25/10/1384 وزارت بازرگاني [...ادامه]

آيين‌نامه نحوه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه به مستأجران كم‌درآمد هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن [...ادامه]

آيين‌نامه احداث و عرضه مسكن اجاره‌اي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن [...ادامه]

آيين‌نامه سجل قضايي

آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت اموراقتصادي [...ادامه]

اصلاح بند « الف» ماده (5) آيين‌نامه اجرايي صدور اسنادمالكيت اراضي كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 20789ـ1 مورخ 26/10/1384 سازمان حفاظت [...ادامه]

آيين‌نامه اعطاي تسهيلات خريد مسكن كوچك به كارگران و كارمندان كم‌درآمد هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/36196 مورخ 28/10/1384 وزارت مسكن و [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1384 كه در استان بوشهر تشكيل گرديد، بنا به پيشنهـاد [...ادامه]

اصلاح سطر آخر ماده (9) آيين‌نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره مناطق نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند « د» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ب»‌ تبصره (10) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به‌پيشنهاد شماره 105340/101 مورخ14/6/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور [...ادامه]

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بند «ي» ماده (69) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8890/020 مورخ 15/6/1384 وزارت جهاد [...ادامه]

دستورالعمل ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين و ارتقاء رفتار سازماني در قوه قضائيه در راستاي اجرايي نمودن بند هشتم از سياستهاي كلي قضـائي ابلاغي از سوي مقام معظم [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (3) آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده و كارآفرين هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل گرديد، [...ادامه]

اصلاح ماده (2) اصلاحي آيين‌نامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9286/152 مورخ 7/11/1383 وزارت امور [...ادامه]

اصلاح ماده (2) آيين‌نامه اجرايي بند « پ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ30/11/1384 بنا به‌پيشنهاد شماره 3/0/504/پ ك س مورخ 10/5/1384 ستاد [...ادامه]

اصلاح ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون كار هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

آيين‌نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختماني هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/11/1384 بنا به پيشنهاد 02/100/1769 مورخ 20/3/1383 وزارت مسكن [...ادامه]

اصلاح ماده (6) آيين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

اصلاح تبصره (2) ماده (3) آيين‌نامه اجرايي تبصره (13) قانون بودجهسال 1384 كل كشور هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 224635/100 مورخ 24/12/1384 سازمان مديريت [...ادامه]

الحاق تبصره (8) به ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند«ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1384 كه در مركز استان لرستان تشكيل گرديد، بنا به [...ادامه]

الحاق ماده (6) به آيين نامه اجرايي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 52204 مورخ 13/12/1384 وزارت امور [...ادامه]

الحاق تبصره (7) به ماده (6) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي بند «ب»تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل گرديد، بنا به [...ادامه]

آيين‌نامه اجرايي بند « د» ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان [...ادامه]

اصلاح ماده (11) اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك (شركت مادرتخصصي) هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10461 مورخ 17/1/1384 وزارت صنايع [...ادامه]

اصلاح ماده (33) اساسنامه شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ4/2/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اساسنامه شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك (سهامي خاص) هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 375/11 مورخ 14/1/1384 وزارت راه [...ادامه]

اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 17057/100 مورخ 14/6/1383 وزارت ارتباطات [...ادامه]

اصلاح بندهاي (10) و (15) ماده (6) اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع [...ادامه]

اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/334 مورخ 23/1/1384 وزارت [...ادامه]

اصلاح ماده (5) اصلاحي اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي هيئـت وزيـران در جلـسه مـورخ 4/3/1384 بنا بـه پيشنهاد شماره 1410/1 مورخ 27/2/1384 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح ماده (5) اساسنامه مؤسسه تحقيقات بين‌المللي تاسماهيان درياي خزر هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29347ـ52 مورخ5/7/1383 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

اساسنامه سازمان فضايي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 14310/100 مورخ 19/5/1383 وزارت ارتباطات و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يك هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دو هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سه هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه پنج هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه شش هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هفت هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه هشت هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه نه هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه ده هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه يازده هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه دوازده هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه سيزده هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهارده هيئت وزيران در جلسه مورخ31/1/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/325 مورخ 8/1/1384 وزارت نيرو و [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/325 مورخ 8/1/1384 وزارت نيرو و [...ادامه]

اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت سهامي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/325 مورخ 8/1/1384 وزارت نيرو و [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 67230/60 مورخ 9/5/1384 وزارت صنايع و [...ادامه]

اساسنامه سازمان شيلات ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان [...ادامه]

اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و امور [...ادامه]

اساسنامه صندوق ملي محيط زيست هـيئت وزيران در جلسـه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 13482ـ1 مورخ 7/4/1384 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

اصلاح ماده (1) اساسنامه شركت ارتباطات داده‌ها هيئت وزيـران در جلسـه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 11048/1 مورخ 28/4/1384 وزارت ارتباطات و [...ادامه]

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 23576 مورخ 20/4/1384 معاونت حقوقي و [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قزوين هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كردستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي سمنان هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي همدان هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي زنجان هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مركزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

- شماره159/د/هـ [...ادامه]

اساسنامه صندوق احيا و بهره برداري از بناها و اماكن تاريخي ـ فرهنگي هيئت وزيران در جلسات مورخ 12/4/1384 و 23/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 24245ـ1/832 مورخ 19/12/1383 سازمان [...ادامه]

اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/1383 سازمان مديريت و [...ادامه]

اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك هيئت وزيران در جلسات مورخ 9/5/1384و 16/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10219 مورخ 8/1/1384 وزارت صنايع [...ادامه]

اصلاح ماده (11) اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريها هيئت وزيران در جلسه مورخ4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل شد، به استناد [...ادامه]

بخشنامه به مراجع قضائي سراسر كشور پيرو اعلام نظر مبارك مقام معظم رهبري (مدظله‎العالي) بر عدم موضوعيت موارد مذكور در بندهاي 4 [...ادامه]

بخشنامه به مراجع قضائي، انتظامي، اطلاعاتي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ضابطين دادگستري در اجراي ماده 19 دستورالعمل اجرايي بند 15 ماده واحده « قانون احترام به‏ آزاديهاي [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور به منظور جلوگيري از اشاعه منكرات و جرائم منافي عفت عمومي (فحشاء)، حفظ حيثيت مرتكبان [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نظر به اينكه در ارتباط با قاچاق كالاهاي دارويي، بهداشتي، خوردني و آشاميدني در صورت [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي حوزه‎هاي قضائي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به منظور مساعدت در حل مشكلات آن گروه از متهمان و محكومان زنداني كه اتهام [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور سپردن امر تعقيب و تحقيق از [...ادامه]

بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور نظر به اينكه مشاهده مي‌شود بعضي از قضات، نسبت به مرتكبان جرائم مربوط به مواد [...ادامه]

اصلاحيه بخشنامه به رؤساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور بدينـوسيله سال 1364 منـدرج در متن بخشنامه شماره 1614/84/1ـ 11/2/1384 در ارتباط با قاچاق كالاهاي [...ادامه]

بخشنامه به كليه دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور حسب گزارشات واصله، برخي از شعب دادسراها و محاكم عمومي و انقلاب سراسر كشور، [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي دادگستري استانهاي سراسر كشور موضوع: تفويض اختيار با توجه به اجراي قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي [...ادامه]

تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد تغيير دستگاه اجرايي تصميم نماينده ويـژه رييس‌جمهور درمورد تغيير دستگاه اجرايي تمام يا پروژه‌هـايي از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي [...ادامه]

تصميم‌نامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران و لاستيك پارس و سرمايه‌گذاري آتيه دماوند به سازمان بازنشستگان كشوري و سازمان تأمين اجتماعي تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل [...ادامه]

تصميم‌نامه در خصوص واگذاري بخشي از سهام شركتهاي سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع لاستيك (نخ تاير صبا) و لاله كامپيوتر به سازمان‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري تصميمات جلسه مورخ 22/4/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل [...ادامه]

تصميم نامه در مورد واگذاري بخشي از سهام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به سازمان‌هاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل [...ادامه]

تصميم‌نامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركت مجتمع كشتي‌سازي و صنايع فراساحل ايران به سازمان تأمين اجتماعي تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل [...ادامه]

تصميم‌نامه راجع به واگذاري بخشي از سهام شركتهاي فولاد مباركه و فولادخوزستان به سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان و آستان قدس رضوي تصميمات جلسه مورخ 5/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند «ت» تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل [...ادامه]

اصلاح بند اول تصميم‌نامه موضوع بند « ت» تبصره «8» قانون بودجه سال 1384 كل كشور نظر به اينكه در بند اول تصميم‌نامه شماره 29022/33634مورخه 11/5/1384 كميته واگذاري موضوع بند « ت» [...ادامه]

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد راهبري بازسازي بم كه به استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد واگذاري مالكيت سهام دولتي شركت پارس الكتريك به سازمان تأمين اجتماعي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد تمديد مهلت مقرر در تبصره (2) ماده (14) آيين‎نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6832/02/111 مورخ 19/12/1383 وزارت دادگستري و [...ادامه]

تصويب‏نامه راجع به انتخاب آقاي محمود امراللهي به عنوان معاون اداري و مالي بيمه مركزي ايران هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3867/م مورخ 23/12/1383 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‏نامه راجع به شركتهاي ريسندگي و بافندگي عطائيه، پوست و چرم لرستان و توليدات كاغذي خراسان هيئت ‏وزيران در جلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 241474/101 مورخ 24/12/1383 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به حداكثر دوره زماني كاهش تعرفه‎ها در مذاكرات ترجيحات تعرفه‎اي بين كشورهاي عضو اكو هيئت ‎وزيران در جلسه مورخ17/1/1384 بنا به‎‎پيشنهاد شماره50/1 مورخ6/1/1384 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصدوسي [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين‎المللي ديابت و چاقي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 200274 مورخ 29/11/1383 وزارت بهداشت،درمان و آموزش [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد برگزاري دومين گردهمايي بين‎المللي فناوري اطلاعات و دانش هيئت ‎وزيران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11263/16 مورخ 28/11/1383 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص برگزاري گردهمايي بين‎المللي فرآوري و كاربرد مواد سلولزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10611/16 مورخ 5/11/1383 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/1/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2995/101 مورخ 21/1/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح تصويب‎نامه موضوع ايجاد هماهنگي و ساماندهي نظام بهداشت و درمان شهرستان بم ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‎وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 184002 مورخ 11/11/1383 وزارت بهـداشت، درمان [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به فوق‎العاده ويژه قضات هيئت‎وزيران در جلسه مورخ21/1/1384 بنا به‎پيشنهاد وزارت دادگستري و به ‎استناد اصل يكصد و سي و [...ادامه]

ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7897/101 مورخ 24/1/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص انتخاب آقايان رضا داوري اردكاني و مهدي حجت براي عضويت در شوراي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 375/ و مورخ 21/1/1384 وزارت علوم، [...ادامه]

ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني هيئت وزيران درجلسه مورخ 21/1/1384 بنابه پيشنهاد شماره 1024926 مورخ 11/6/1382 سازمـان حفـاظـت محيـط زيست و [...ادامه]

تصويب‎نامه درمورد ضريب حقوق قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 21/1/1384 بنـا به پيشنهـاد مشترك وزارتخـانه‎هـاي دادگستري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به افزايش مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين‎اجتماعي و به استناد [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به تأمين ارز طرحهايي كه از جزء (5) و (6) بند « ل»تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مسدودي دريافت كرده‎اند هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 10117 مورخ 6/1/1384 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء بعنوان نماينده ويژه رييس‎جمهور جهت انجام جابجايي اعتبارات سال 1384 و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاههاي اجرايي ذيربط هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص برداشت مبلغ 42289050 ميليون ريال از موجودي حساب ذخيره ارزي و واريز معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور هيئت وزيـران در جلســه مـورخ 7/2/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 7872/101 مورخ 24/1/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بين‎المللي گمرك و فناوري اطلاعات، فرصتها و چالشها هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 56141 مورخ 8/1/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد برگزاري هشتمين گردهمايي ملي و اولين گردهمايي بين‎المللي مهندسي ساخت و توليد ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8985/16 مورخ 10/9/1383 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص برگزاري ششمين گردهمايي بين‎المللي پزشكي و بيولوژي باروري رويان هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 203902 مورخ 8/12/1383 وزارت بهداشت،درمان و [...ادامه]

تصويب‎نامه در خصوص تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران به وزيران عضو هيئت عالي واگذاري هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 44702 مورخ 17/12/1383 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران درجلسه مورخ 14/1/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5553/هـ مورخ 24/12/1383 بـانـك مـركزي جمـهوري اسلامـي [...ادامه]

اصلاح تصويب‎نامه شماره58352/ت25960هـ مورخ27/12/1380 هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (5) [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به فوق‎العاده اضافه كار ساعتي در خارج از ساعات اداري هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 19306/101 مورخ 17/2/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد تعيين اعضاي ستاد راهبري بازسازي بم هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‎نامه در خصوص تمديد مهلت مندرج در صدر ماده (5) آيين‎نامه ضوابط و نحوه واگذاري ساختمانهاي احداث ‎شده در مناطق زلزله‎زده قير و كارزين هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/1473 مورخ 7/2/1384 وزارت مسكن و [...ادامه]

اصلاح تصويب‎نامه موضوع پرداخت فوق‎العاده حق محروميت از مطب هيئت وزيران در جلسه مورخ14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 175535/101مورخ 23/9/1383سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اخذ كارمزد توزيع متفرقه كالابرگ مرحله دوازدهم هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1834/1 مورخ 7/2/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص انحلال شركت سهامي سازمان صنايع دستي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 101570 مورخ 10/2/1384 وزارت صنايع [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در سال 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 10420/100 مورخ 23/12/1383 وزارت رفاه [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص طرحهاي بهسازي و نوسازي نانواييهاي موجود و بهسازي و بهداشتي كردن كارگاههاي قاليبافي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 20021/101 مورخ 13/2/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص تغيير نام فرودگاه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به فرودگاه بين‎المللي خليج‎فارس هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2550ـ2/12 مورخ 19/2/1384 وزارت نفت و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به تمديد اعتبار تصويب‎نامه موضوع سود بازرگاني واردات موز هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2741/1 مورخ 20/2/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين مرجع صدور حواله و درخواست وجه در اعتبارات دستگاهها در قانون بودجه سال 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2702/734/56 مورخ 29/1/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور اجرايي بند « پ» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ28/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص لغو ماده (32) آيين‌نامه اجرايي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره هـ/84/39 مورخ 24/1/1384 ديوان عدالت اداري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي احمد احمد هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به‌استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي عبدالوهاب شاه‌حسيني هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به‌استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار» به آقاي علي محمد بارفروش هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به‌استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به آقاي يعقوب نجاريان هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به آقاي علي ذاكري نژاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم ايثار»به آقاي حبيب حبيب‌زاده هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به خانم صديقه آجلي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم ايثار»به آقاي غلامحسين جمي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (7) [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد اعطاي نشان دولتي « درجه دوم ايثار»به آقاي هوشنگ طاهرزاده هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اختصاص (1%) درآمد عملياتي مجامع عمومي كليه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت براي سرمايه‌گذاري در امور پژوهش و فناوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به هزينه نمودن اعتبار رديف شماره 503747 قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال 1384 كل كشور توسط گمرك ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29610/101 مورخ 27/2/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ويژه قضات هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1143/16 مورخ 20/2/1384 قوه قضاييه و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بين‌المللي سوادآموزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2053/140 مورخ 3/2/1384 وزارت آموزش‌وپرورش و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد برگزاري اولين گردهمايي بين‌المللي و دومين گردهمايي ملي علوم و فناوري رنگ هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 631/16 مورخ 3/2/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص برگزاري اولين گردهمايي بين‌المللي سرطان كودكان هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 219782 مورخ 22/12/1383 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به بيمارستان خيريه رحيميان هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 53070 مورخ 11/12/1383 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين حقوق ورودي انواع روغن پالم و روغن خام سويا و آفتابگردان به ميزان چهاردرصد ارزش گمركي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2988/1 مورخ 24/2/1384 وزارت بازرگانـي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي حميدرضا برادران شركاء به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در مورد اجراي تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين اعضاي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور در خصوص تخصيص اعتبارات مربوط به جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان، زلزله زرند و راور كرمان هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/3/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد تنفيذ اقدامات انجام شده توسط سازمانهاي بيمه‎گر دولتي در خصوص اجراي مصوبات ستاد بررسي وكنترل قيمتها در سال1383 هيئت وزيران در جلسـه مورخ 11/3/1384 بنا به پيشنهـاد مشترك شمـاره 23403 مورخ 23/2/1383 وزارت بهداشت، [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به برگزاري سي وهشتمين گردهمايي المپياد جهاني فيزيك هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 18339/140مورخ 30/8/1383 وزارت آموزش و پرورش و [...ادامه]

اصلاح تصويب‎نامه شماره57322/ت27518هـ مورخ29/10/1382 هيئت وزيران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/3/1384 بنابه پيشنهاد شماره 61/6/1/74489 مورخ 20/10/1383 وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي حسن حبيبي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي فرهاد فخرالديني هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي يوسف حجت هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي غلامرضا تاج گردون هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي مجيد قدمي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي محمدابراهيم باستاني پاريزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي سيدمحمد احصائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محسن پورسيدآقايي هيئـت وزيران در جلـسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيـشنهاد وزارت راه و تـرابري و به‌استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم پژوهش» به خانم ناهيد خدابنده هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي غلامرضا حيدري كردزنگنه هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم سازندگي» به آقاي سيدمحمدعلي افشاني هيئـت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم فرهنگ و هنر» به آقاي علي نصيريان هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم پژوهش» به آقاي محمد قنادي مراغه هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي علي‌محمد هنجني هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي كريم مؤمني هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده(7) قانون [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه دوم خدمت» به آقاي بايزيد مردوخي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم ايثار» به آقاي داود ميفور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم كار و توليد» به آقاي سيدمحمدحسين شريعتمدار هـيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده(7) [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي ايرج فاضل هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده(7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم سازندگي» به آقاي محمدحسين مقيمي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده(7) قانون [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت»به آقاي علي‎اشرف افخمي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد ماده (7) قانون [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيدمهدي حسيني هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و بـه استناد ماده (7) قانون [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي نصراله جهانگرد هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش»به آقاي رضا داوري هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمد ستاري‎فر هيئت‎وزيران در جلسـه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور و به استناد [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمدرضا نعمت‏زاده هيئت‎وزيران در جلسـه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهـاد وزارت نفت و به استناد ماده (7) قانون [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي سيدمحمود محدث هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (7) قانون [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه دوم پژوهش» به آقاي رضا هاشمي‏فشاركي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (7) [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي محمد آشوري هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي سيدعزت‏اله عراقي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم مهر» به خانم منير علي (گرجي) هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم فرهنگ و هنر» به خانم زهرا رهنورد هيئت‎وزيـران در جلسـه مـورخ 8/3/1384 بنــا بــه پيشنهـاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه يكم لياقت و مديريت» به آقاي محمد باقريان هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم دانش»به آقاي اكبر كميجاني هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « استقلال» به آقاي ميرحسين موسوي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمود عسگري‏آزاد هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور و به استناد [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم لياقت و مديريت» به آقاي مصطفي مؤذن‏زاده هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم كار و توليد» به آقاي عبدالزهرا وطن‏دوست هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به‏استناد ماده (7) [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص اعطاي نشان دولتي « درجه سوم خدمت» به آقاي محمدعلي كريمي هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده (7) قانون [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه يكم دانش» به آقاي كاظم معتمدنژاد هيئت‎وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص اعطاي نشان دولتي « درجه دوم دانش» به آقاي حسين مهرپورمحمدآبادي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي نشان دولتي « درجه دوم خدمت» به آقاي حسين ملك‌افضلي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش سقف جبران عقب‌ماندگي‌هاي استانها بوسيله دولت از ده درصد (10%) به بيست درصد (20%) هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39043/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تسرّي مفاد تصويب‌نامه‌هاي شماره12566/ت24718هـ مورخ 27/3/1380 و شماره40033/ت25613هـ مورخ 20/9/1380 براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مياندوره‌اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 44/4/1/6008 مورخ 23/1/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌‎نامه راجع به فوق‌العاده بهره‌وري كاركنان سازمان امور مالياتي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 681/211/101 مورخ 12/11/1383 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي با فهرست مورد عمل در سال1383 هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد تشكيل كميسيون مشترك اقتصادي بين ايران و غنا به مسؤوليت وزارت بازرگاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4776/904 مورخ 10/3/1384 وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص مجوز سازمان خصوصي‌سازي درخصوص واگذاري سهام شركتهاي داراي برنامه زمان‌بندي فروش هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره3482/728/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حذف تبصره الحاقي ماده (3) آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيل هاي دولتي و واگذاري امورنقليه دستگاههاي دولتي به بخش غيردولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2779 مورخ 3/3/1384 معاونت حقوقي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان‌مدت و بلندمدت از مؤسسات خارجي و بين‌المللي توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 950/هـ مورخ 3/3/1384 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

اصلاح بند (27) الحاقي به ضوابط اجرايي بودجه سال 1383 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حذف شركت حمل و نقل و ترخيص كالا از فهرست شركتهاي قابل واگذاري شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9626/729/هـ مورخ 12/3/1384 وزارت اموراقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بين‌المللي علوم و تكنولوژي پليمر ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8302/16 مورخ 13/8/1383 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران در مورد تصميم‌گيري راجع به امور اجرايي ساماندهي و رفع مشكلات استان خوزستان به آقاي حميد شركاء هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/2/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اعطاي جايزه ملي شوراهاي اسلامي كشور توسط وزارت كشور به بيست شوراي برگزيده در سطح كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 56448/8/1 مورخ 17/6/1383 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري گردهمايي بين‌المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1268/16 مورخ 24/2/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تاريخ اجراي جدول ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كل كشور مربوط به سال 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/21601 مورخ 8/3/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7440/2127/56 مورخ 17/3/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان نماينده دولت در مناطق چهارگانه مذكور در بند « الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11804 مورخ 31/2/1384 معاونت حقوقي و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين آقايان محمود پوربهرامي و مجيد روحاني‌نيا به ترتيب بعنوان رييس و عضو هيئت عالي نظارت سازمان حسابرسي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8065 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري 1/30 درصد سهام شركت ايران شيندلر به روش مزايده و تبديل سهام شركت لوله‌سازي خوزستان به پاره سهم هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري سهام ترجيحي هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8404/726/هـ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتصاب آقاي داود كشاورزيان به عنوان عضو اصلي هيئت‌مديره و مديرعامل شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5981/11 مورخ 26/3/1384 و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تركيب شوراي ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7297/1 مورخ 24/3/1384 وزارت فرهنگ و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد بنياد امور بيماريهاي خاص هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5095/ب مورخ 27/7/1383 بنياد امور بيماريهاي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين وظايف امين توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد اوراق مشاركت طرحهاي عمراني دولت و اوراق مشاركت دستگاههاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 34697/3100/52 مورخ 17/8/1383 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تخفيف سود بازرگاني براي كالاهاي واردشده از مراكز اصلي توليد و خريد (غير از شيخ‌نشينهاي جنوبي كشور) هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 378 مورخ 14/1/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش ضريب ريالي حقوق نگهداري جانبازان و معلولان ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 22ـ 9./106/242040 مـورخ 28 /6/1383 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران صربستان و مونته‌نگرو به شرط عمل متقابل هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 8/4/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره 243/12ـ563/200/730 مورخ 30/3/1384 وزارت امورخارجه و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري دومين اجلاس وزراي آموزش و پرورش كشورهاي ايران، پاكستان، افغانستان و تركمنستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6830/140 مورخ 24/3/1384 وزارت آموزش و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به وجوهات پرداختي انجمن صرع ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2977/ص.د مورخ 25/8/1383 انجمن صـرع ايران [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد افزايش مقرري تحصيلي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 27616 مورخ 14/2/1384 وزارتخانه هاي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغيير نام آزاد راه مسير اهواز ـ بندرامام‌خميني به آزاد راه خليج‌فارس هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4963/11 مورخ 10/3/1384 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص محدوده منطقه آزادتجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 747/11/83/ ن مورخ 5/3/1383 دبيرخانه شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به نحوه محاسبه فوق‌العاده اشتغال سنوات گذشته معلمان خارج از كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 55794/101 مورخ 31/3/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درموردمحدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 747/11/83/ ن مورخ 5/3/1383 دبيرخانه شوراي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برقراري فوق‌العاده بهره‌وري كاركنان وزارت صنايع و معادن هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 104387 مورخ 7/4/1383 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تشكيل كميسيون عالي درخصوص روابط جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1096/101 مورخ 17/3/1384 وزارت امور خارجه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه فهرست مصوبات تنفيذي ماده (46) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4797/1 مورخ 26/3/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع كميته تخصصي نام‌‌نگاري و يكسان‌سازي نامهاي جغرافيايي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 23164ـ1/842 مورخ 4/12/1383 سازمان ميراث فرهنگي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص وصول تعهدات ارزي ايفا نشده بخش دولتي توسط بانك مركزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشـنهاد شمـاره 1106/هـ م مورخ 12/12/1383 بانك [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري چهارمين گردهمايي آسيايي جوامع ايمن هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره59304 مورخ 23/3/1384 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص معافيت سودبازرگاني انواع ميوه‌هاي وارداتي مشمول فصل (8) جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات وزراي عضو كميـسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد مجوز به وزارت نيرو درخصوص تأسيس دو شركت آب و فاضلاب روستايي استانهاي خراسان شمالي و جنوبي هيئت وزيران درجلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/33/3557 مورخ 28/1/1384 وزارت نيرو و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش سرمايه شركتهاي مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي صددرصد دولتي فولاد مباركه و شركت ملي صنايع مس ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 52771/60 مورخ 6/4/1384 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‏نامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بين‏المللي مهندسي صنايع هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2530/16 مورخ 24/3/1384 وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين محدوده فعلي منطقه ويژه اقتصادي خوزستان و جزيره مينو و شلمچه هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 747/11/83/ن مورخ 5/3/1383 دبيرخانه شوراي عالي [...ادامه]

تصويب‏نامه راجع به برگزاري اولين گردهمايي بين‏المللي تكنولوژي مولكولي هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 38872 مورخ 28/2/1384 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

تصويب‏نامه در خصوص برگزاري دومين گردهمايي بين‏المللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 219832 مورخ 22/12/1383 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

تصويب‏نامه در مورد برگزاري چهارمين گردهمايي بين‏المللي مراقبتهاي ويژه پزشكي هيئت‏وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 33120 مورخ 24/2/1384 وزارت بهداشت، درمان و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تمديد مهلت مقرر در ماده (21) آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 60216/101 مورخ 7/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد فهرست كالاهاي مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشور ازبكستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4804/1 مورخ 23/3/1384 وزارت بازرگاني [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اجازه صدور مجوز به وزارت جهادكشاورزي درخصوص تأسيس و بهره‌برداري و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنايع [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع نظام تأمين و تعيين قيمت كالا و خدمات (سبدحمايتي) هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص واگذاري مالكيت سهام دولتي شركت كمباين‌سازي ايران به آستان قدس رضوي تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد نحوه اجراي بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تشكيل « شوراي ملي ايمني زيستي» هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 43901 مورخ 10/8/1383 معاونت حقوقي و [...ادامه]

طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي هيئت وزيران درجلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد ارزش سود بازرگاني انواع ماشين‌آلات راهسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 18156/1 مورخ 23/9/1383 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص جدول زماني استاندارد حد مجاز آلايندگي انواع خودروهاي بنزيني، گازوئيلي، دوگانه سوز و گازسوز هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص درآمدهاي اختصاصي هريك از دستگاههاي اجرايي مشمول مفاد بند « ژ» تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 59605 ـ 33 مورخ 13/4/1384 سازمان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/12/1383 بنـا به پيشنهـاد شمـاره [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران و مشاوران توسط دستگاههاي اجرايي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61925/101 مورخ 8/4/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان مازندران وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 80331/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير عنوان كميسيون امور اجتماعي هيئت وزيران به «كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك» هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش حق مسكن كارگران هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 29/4/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شوراي عـالـي كار و به‌استناد ماده واحده [...ادامه]

اصلاح ماده (14) تصويب‌نامه موضوع ضوابط ملي آمايش سرزمين هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به الحاق يك تبصره به بند (2) ضوابط اجرايي بودجه سال1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 53594/101 مورخ29/3/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استانهاي خراسان جنوبي و خراسان رضوي وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 27/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص معافيت واردات موتورسيكلت با حجم موتور 250 سي‌سي از پرداخت سود بازرگاني وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 7/3/1384 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري اولين كنگره ملي و بين‌المللي مديريت ورزشي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 3282/1 مورخ 20/4/1384 سازمان تربيت بدني [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد برگزاري اولين گردهمايي بين‌المللي اوره و آمونياك هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6630 ـ2/12 مورخ 20/4/1384 وزارت نفت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به لغو تبصره(3) الحاقي به ماده (103) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 13/05/201/م/4/ن مـورخ 28/3/1384 ستـاد كل نيروهـاي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد كاركنان شركت دولتي پست بانك هيئت وزيران در جلسـه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 18623 مورخ 21/4/1384 معـاونت حقـوقي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان تهران وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به‌پيشنهاد شماره 1656/م مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به لغو مواد (3) و (5) تصويب‌نامه موضوع بند «ج»تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 77350/101 مورخ 2/5/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص تعيين هزينه خدمات دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و پاركها و مراكز رشد علم و فناوري توسط سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور هيئـت وزيـران در جلسه مـورخ 2/5/1384 بنـا به پيشنهـاد سازمـان مديـريت و برنامه‎ريزي كشور و وزارت [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد اعطاي نشان دولتي « درجه سوم لياقت و مديريت» به آقاي محمدحسين دادكان هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 به استناد ماده (7) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص برگزاري گردهمايي وزراي سازمان همكاري راه‎آهنها (OSJD) هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7731/11 مورخ 26/4/1384 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص تبديل روستاي سيردان مركز بخش طارم سفلي شهرستان قزوين به شهر وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيـئت دولـت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره33564/42/4/1مورخ 16/3/1384 [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به مستثني‎شدن فوق‎العاده ويژه هيئت علمي از كسور بازنشستگي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2808/1536/7 مورخ 3/3/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به لغو تصويب‎نامه موضوع عدم اجراي بندهاي (3) و (5)ماده (14) قانون تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 43396 مورخ 25/9/1383معاونت حقوقي و امور [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بين‎المللي ايران ترانزيت هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 6068/11 مورخ 28/3/1384 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‎نامه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصويب‎نامه موضوع تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه‎گذاري استان هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 47692 مورخ 29/1/1384 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب‎نامه درخصوص توسعه باغات در اراضي شيبدار و مستعد استان كردستان در سال1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و استانداري كردستان [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به منطقه مركزي شهرستان كاشمر (منطقه بهاريه) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/31654 مورخ 27/4/1384 استانداري خراسان رضوي [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به واگذاري بيست درصد (20%) از سهام باشگاه پيروزي (پرسپوليس) به هواداران و عموم مردم با نظارت سازمان تربيت بدني هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 17634 مورخ 5/5/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‎نامه در مورد حذف نام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قسمت اخير ماده (2) آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 273/هـ مورخ 27/1/1384 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد مجوز به دولت افغانستان براي ايجاد بازارچه‌هاي مشترك مرزي در منطقه سنگان خواف در استان خراسان رضوي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 53/5/1/112691 مورخ4/12/1383 و به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تسري بند « الف» تصويب‌نامه موضوع فوق‌العاده اضافه كار ساعتي درخارج از ساعات اداري به كاركنان نيروهاي مسلح هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29/52/106/24204 مورخ18/3/1384وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري هفتمين گردهمايي بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7730/11 مورخ 26/4/1384 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص مجوز بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين‌المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1836/هـ مورخ 29/4/1384 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل رسته بهداشتي و درماني در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هيئت وزيـران در جلسه مـورخ 26/4/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 10248 مـورخ 25/2/1384 نهاد رياست جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ادغام روستاي ايزده بازار سر تابع دهستان ناتل كنار،بخش مركزي شهرستان نور با روستاهاي ايزده سراج محله و اميرآباد كناره از توابع همان بخش و تبديل به شهر ايزدشهر وزراي عضـو كميسيـون سيـاسي ـ دفـاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پيشنهاد شمـاره [...ادامه]

تصويب‎نامه راجع به اسناد ملي توسعه استانهاي كشور (30 استان) هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره 39238/101 مورخ 7/3/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان سيستان و بلوچستان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 15/4/1384 بنابه پيشنهاد شماره 138715/42/4/1 مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين سطح اشغال و تراكم در استانهاي گيلان،مازندران و گلستان براي احداث هتل هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4/1/17898 مورخ 29/6/1383 استانداري مازندران و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغيير نام شركتهاي آب منطقه‌اي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره100/20/25621 مورخ 3/5/1384 وزارت نيرو و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغيير جدول موضوع آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي دراستان هرمزگان وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به افزايش مبالغ جرايم موضوع قانون اصلاح قانون امور گمركي ـ مصوب 1350 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 36845 مورخ 8/9/1383 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تفويض اختيارات هيئت وزيران ناشي از ماده (117)تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ به وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5605/1 مورخ 6/5/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به معافيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت حق استفاده از فركانس بيسيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 222/2/84 ـ ر مورخ 12/2/1384 جمعيت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 135455/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين حداقل دوره زماني براي كاهش تعرفه‌ها هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4512/1 مورخ 11/4/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري شصت درصد (60%) سهام شركت پالايش و پژوهش خون به سازمان تأمين اجتماعي (صندوق بيمه بيكاري) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و اموراجتماعي، صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مجوز ترخيص كالاهاي ساخت كشورهايي كه در نمايشگاه اختصاصي آن كشورها در جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب روابط تجاري به نمايش گذاشته مي‌شود هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1518/1 مورخ 3/3/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق مؤسسه گفتگوي بين‌المللي فرهنگها و تمدنها و بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (11) قانون استخدام كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و به‌استناد بند «ب» [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري سهام شركت مادر تخصصي گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد (49%) به بخشهاي غيردولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 17181/755/هـ مورخ 3/5/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به الحاق يك تبصره به تصويب‌نامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي ازبرف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384بنا به پيشنهاد شماره 7458/1444/62 مورخ 12/3/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تنفيذ آيين‌نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت اموراقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتقال كاركنان شاغل در شركت آب منطقه‌اي به شركت آب منطقه‌اي استاني هيئت وزيران در جلسه مورخ5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/25621 مورخ 1/5/1384 وزارت نيرو و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تمديد مهلت تصويب‌نامه موضوع تأمين ارز طرحهايي كه جزء (5) و (6) بند (51) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مسدودي دريافت كرده‌اند هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 63231/60 مورخ 1/5/1384 وزارت صنايع و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تأسيس مركز مديريت بلاياي آسيا و اقيانوس آرام (اسكاپ) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 78551/101 مورخ 3/5/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص صدور پروانه بهره‌برداري توسط وزارت صنايع و معادن براي شركتهاي مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به‌استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برقراري روابط سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور آندورا هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2445/23ـ401/522 مورخ 8/5/1384 وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انحلال سازمان ملي بهره‌وري ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين ارزش گاز طبيعي تصفيه شده و گاز طبيعي وارداتي براي سال 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4862/1416ـ2/12 مورخ 22/3/1384 وزارت نفت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص الحاق يك تبصره به ماده (11)آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 572/15 مورخ 30/1/1384 وزارت امور خارجه [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين مناطق نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4694ـ1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان ميراث فرهنگي [...ادامه]

سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه‌ها هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و [...ادامه]

اصلاح بند (17) ضوابط اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7993/2247ـ2/12 مورخ 8/5/1384 وزارت نفت و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع انتقال شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران به شركت سهامي خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي به زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بانك ملي ايران هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 9/5/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره27130 مـورخ 4/5/1384 معاونت حقوقي و امور [...ادامه]

اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه موضوع ميزان جرايم تخلفات رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 48322/19218/51 مورخ 8/12/1383 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

اصلاح جزء (الف) بند (9) تصويب‌نامه موضوع نرخ كارمزد وام حساب ذخيره ارزي براي استانها و مناطقي كه شاخص‌هاي توسعه آنها زير شاخص ميانگين كشور است هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا پيشنهاد شماره 1061/820 مورخ 3/2/1384 وزارت جهادكشاورزي و به [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 130220/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 57634/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان همدان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 127333/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان كرمان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2184/42/4/1مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 78548/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان اصفهان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 372/42/4/1مورخ [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 120070/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان بوشهر وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 130318/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خوزستان وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 64555/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در بخش خصوصي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد تبصره(3) ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان تهران وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 43214/42/4/1 [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 92066/101 مورخ23/5/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونيكي هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 5/4/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 4934 مورخ 23/3/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به واگذاري زمين بطور رايگان در اختيار دانشگاههاي صنعتي شريف و تهران در منطقه آزاد كيش وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد اصل يكصد و سي و [...ادامه]

تصويب‌نامه‌ درخصوص تعيين آقاي فرهاد رهبر بعنوان رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 92259/101 مورخ 24/5/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

اصلاح بند 9 تصويب‌نامه موضوع برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1384 به پيشنهاد شماره 25930 مورخ 10/5/1384 معاونت حقوقي و امور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برقراري مقررات لغو رواديد يك ماهه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالي هيئت‌وزيران در جلسه مورخ9/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 394/12ـ563/200/730 مورخ 25/5/1384 وزارت امور خارجه و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تشكيل ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم وزارت مسكن و شهرسازي ـ‌ وزارت كشور ـ‌ وزارت اموراقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/6/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به قيمت خريد تضمين محصولات باغي درسال زراعي 1384 ـ 1383 وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 19/5/1384 هيئت وزيران به استناد اصل يكصد و سي [...ادامه]

تصويب‌نامه اصلاحيه آئين‌نامه موضوع تبصره2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم آئين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه شماره 2074/ت30447هـ جناب آقاي پاك‌نهاد معاون محترم حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور عطف به نامه شماره [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تخفيف سود بازرگاني براي كالاهاي وارد شده از مركز اصلي توليد و خريد (غير از شيخ‌نشينهاي جنوبي كشور) هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 16569 مورخ 20/5/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتصاب آقاي حبيب‌الله دهمرده به عنوان استاندار استان سيستان و بلوچستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/74766 مورخ 19/6/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتصاب آقاي عبدالمحمد رئوفي‌نژاد به عنوان استاندار استان كرمان هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/76257 مورخ 22/6/1384 وزارت كشـور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتصاب آقاي كامران دانشجو به عنوان استاندار استان تهران هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/74765 مورخ 19/6/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 104037/101 مورخ 13/6/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تمديد مهلت مقرر در تبصره الحاقي ماده (8) آيين‌نامه اجرايي حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك هيئت‌وزيران در جلسه مورخ30/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره10322/9882 ـ 2/12 مورخ 23/6/1384 وزارت نفت و به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع اقدامات اولويت‌دار در زمينه توسعه و توازن در پهنه سرزمين هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/6/1384 بنا به پيشنهاد شماره 87979/101 مورخ 17/5/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به لغو تصويب‌نامه موضوع حذف رديف 6 موضوع نظام تأمين و تعيين كالا و خدمات هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتصاب آقاي سيدصولت مرتضوي باباحيدري به عنوان استاندار استان خراسان جنوبي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 11/1/79248 مورخ 3/7/1384 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب وزيران صنايع و معادن و اطلاعات به عنوان وزيران عضو شوراي پول و اعتبار هيئت وزيران در جلسه 10/7/1384 به استناد بندهاي «هـ» و « و» ماده (10) قـانون برنـامـه [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي محمدجواد محمدي‌زاده به عنوان استاندار استان خراسان رضوي هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/80574 مورخ 5/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتصاب آقاي سعيد حسامي به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 10/7/1384 بنـا بـه‌پيشنهـاد شمـاره 12121/11مورخ 3/7/1384 وزارت راه و ترابري و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي اميرحيات مقدم به عنوان استاندار استان خوزستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/83184 مورخ 12/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد انتخاب آقاي عبدالرضا شيخ‌الاسلامي به عنوان استاندار استان هرمزگان هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/83198 مورخ 12/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تسهيلات مختلف در شهرستان زلزله زده بم هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين تاريخ اجراي رديف (85) جدول ميزان جرايم و تخلفات رانندگي در شهرها و جاده‌هاي كل كشور مربوط به سال 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 15190/11 مورخ 9/8/1383 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي رجبعلي صادقي به عنوان استاندار استان چهارمحال و بختياري هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/82130 مورخ 10/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد انتخاب آقاي عبداله سهرابي به عنوان استاندار استان مركزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/84624 مورخ 17/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي قوام نوذري چليچه به عنوان استاندار استان زنجان هيئت وزيـران در جلســه مـورخ 17/7/1384 بنـا بـه‌پيشنهـاد شمــاره 1/84623 مورخ 17/7/1384 وزارت كشور و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي رحيم قرباني بعنوان استاندار استان آذربايجان غربي هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد بند (3) [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي مرتضي اعتمادالاسلام بختياري به عنوان استاندار استان اصفهان هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/83197 مورخ 12/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص لغو تصويب‌نامه موضوع الحاق مؤسسه گفتگوي بين‌المللي فرهنگها و تمدنها و بيان آزادي، رشد و آباداني ايران به فهرست موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به هزينه‌هاي غيرعملياتي شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي هيئت وزيران درجلسه مورخ20/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي علي‌اكبر عرب مازار به عنوان رييس كل سازمان امور مالياتي كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ24/7/1384 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تشكيل ستادي درخصوص روابط اقتصادي و تجاري و صدور خدمات فني و مهندسي و پيگيري همكاريهاي مهم و راهبردي با كشورهاي آفريقايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل ستادي به منظور هماهنگي، انسجام در تصميم‌گيري و اقدامهاي مربوط به مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي افعانستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي سيد مسعود حسيني به عنوان استاندار استان كهگيلويه و بويراحمد هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/82129 مورخ 10/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي محمدرضا رضازاده به عنوان استاندار استان فارس هيئت وزيران در جلسه مورخ27/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/88680 مورخ 27/7/1384 وزارت كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي ابوالقاسم عاصي‌مذنب به عنوان استاندار استان يزد هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/88681 مورخ 27/7/1384 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي عباس محتاج به عنوان استاندار استان قم هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/92026 مورخ 8/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي علي نيكزادثمرين به عنوان استاندار استان اردبيل هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/90767 مورخ 4/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي محمد معمارزاده به عنوان استاندار استان آذربايجان شرقي هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/85908 مورخ 20/7/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي حاج علي افراشته به عنوان استاندار استان بوشهر هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/90764 مورخ 4/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي سيداحمد نصري به عنوان استاندار استان قزوين هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 4/8/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 1/90765 مورخ 4/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تمديد مهلت مقرر درتبصره الحاقي ماده (8) آئين‌نامه اجرايي حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 4/8/1384 بنا به‌پيشنهاد شماره20/10322/9882ـ2/12 مورخ 2/8/1384 وزارت نفت و به استناد ماده [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع مأموريت كاركنان رسمي دستگاههاي دولتي به مؤسسات جهادنصر، جهاد استقلال و جهادتوسعه هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5274/020 مورخ 16/4/1384 وزارت جهـاد كشـاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت تسهيلات بانكي براي تسريع طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص جلب مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي توسط سازمان انرژي اتمي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1384 بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي محمدرضا محسني‌ثاني به عنوان استاندار استان لرستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/92025 مورخ 8/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به منطقه گردشگري در استان خراسان جنوبي هيئت وزيران در جلسه مورخ19/8/1384 كه در مركز استان خراسان جنوبي تشكيل شد، به‌استناد ماده (8) [...ادامه]

اصلاح بند (4) ماده (1) تصويب‌نامه موضوع انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي هيئت وزيران در جلسـه مـورخ15/8/1384 بنا به پيشنهـاد شمـاره 141972/101 مورخ15/8/1384سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور و به‌استناد [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص انتخاب آقاي حسين صفايي به عنوان نماينده وزارت جهادكشاورزي در كميته موضوع ماده (45) قانون اصلاحي مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 13485/020 مورخ 14/8/1384 وزارت جهادكشاورزي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد شرح وظايف دفاتر كارآفريني هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/7/1384 بنا به پيشنهاد شماره 58800 مورخ 2/7/1384 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين تعرفه‌هاي مربوط به انجام خدمات آزمايشهاي استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 14018/11 مورخ 2/8/1384 وزارت راه و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده (38) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي علي عبداللهي علي‌آبادي به عنوان استاندار استان گيلان هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/94952 مورخ 15/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي محمدرضا نقدي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امر مبارزه با قاچاق هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد برگزاري سومين گردهمايي بين‌المللي نشريات پزشكي در منطقه مديترانه شرقي هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 129116مورخ 5/6/1384 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي در حال توسعه هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/8/1384 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي مجيد غفوري روزبهاني به عنوان استاندار استان كرمانشاه هيئت وزيـران در جلسـه مورخ 29/8/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 1/100584 مورخ 29/8/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد عدم استفاده از نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد در دستگاههاي اجرايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1384 بنا به پيشنهاد شماره 121061/101 مورخ 11/7/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مانده وجوه اعتبارات تخصيص يافته و مصرف نشده دستگاههاي اجرايي هيئت وزيران در جلسـه مورخ 29/8/1384 بنا به‌پيشنهـاد شماره 32276/11187/56 مورخ 17/8/1384 وزارت امور اقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين سود بازرگاني واردات شكر سفيد وزراي عضو كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به‌استناد اصل يكصد و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت پاداش به بازنشستگان قبل از سال 1378 هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 85449/101 مورخ 15/5/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي غلامحسين الهام به سمت سخنگوي هيئت دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و در اجراي ماده (3) آيين‌نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي علي محمد آزاد به عنوان استاندار استان ايلام هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 6/9/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره1/90766 مورخ 6/9/1384 وزارت كشور تصويب نمود:‌ آقاي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين كليه مناطق استان ايلام به عنوان مناطق كمتر توسعه يافته هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/9/1384 كه در مركز استان ايلام تشكيل گرديد، به استناد تبصره [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص فهرست دستگاههاي موضوع بند « ذ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 122744/101 مورخ 16/7/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فهرست‌هاي چهارگانه اقلام به روزشده مواد روانگردان هيئت وزيـران در جلسـه مـورخ 13/9/1384 بنـا بـه پيشنهـاد شمـاره 201402 مورخ 21/8/1384 وزارت بهداشت،‌ درمان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعطيلي روزهاي چهارشنبه 16/9/1384و پنج‌شنبه 17/9/1384 بعلت آلودگي هوا هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 به استناد ماده (2) الحاقي لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي مهدي ذاكرالحسيني به عنوان رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 02/100/29822 مورخ 15/9/1384 وزارت مسكن و [...ادامه]

تصويب‌نامه درمورد ميزان درصد جانبازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 67 ـ 28/820/400 مورخ 28/6/1384 بنياد [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه تغيير جدول موضوع آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان ايران (مأموران ثابت) نظر به اينكه در تصويب‌نامه شماره29058/ت31078هـ مورخ 11/5/1384 كه براسـاس طرح پيشنهـادي تنظيـم و ابـلاغ شده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب وارداتي وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 8/8/1384 [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد سطح كارگروه مشترك اقتصادي ايران با كويت هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1077/904 مورخ 9/8/1384 وزارت امورخارجه و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري اجلاس كميسيونرهاي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 193450 مورخ 11/8/1384 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي ابوطالب شفقت به عنوان استاندار استان مازندران هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/111032 مورخ 27/9/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي‌هاي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

اصلاح بند چهارم تصويب‌نامه موضوع انتقال كاركنان شاغل در شركت آب منطقه‌اي به شركت آب منطقه‌اي استاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/45182 مورخ 8/8/1384 وزارت نيرو و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين تعرفه براي بذر ذرت آغشته به سم و تغيير تعرفه تخم شبدر وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه مورخ 16/7/1384 [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب آقاي اسماعيل نجاربه عنوان استاندار استان كردستان هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/108111 مورخ 8/10/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي بهروز مرادي به عنوان استاندار استان همدان هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 8/108112 مورخ 8/10/1384 وزارت كشور تصويب [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين اعضاي شورايي به رياست رئيس جمهور در بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/9/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري پنجمين گردهمايي بين‌المللي تربيت بدني و علوم ورزشي هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 2176/16 مورخ 16/5/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به صدور رواديد پانزده روزه براي كليه اتباع غيرايراني هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتصاب مديران استاني هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد تعيين مناطق جمكران و خلجستان به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/10/1384 كه در مركز استان قم تشكيل گرديد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري گردهمايي منطقه‌اي انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4808/16 مورخ 26/5/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه تسريع در اجراي طرحها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخشهاي آب و كشاورزي و آبرساني به شهرها و روستاها در استانهاي جنوب و جنوب شرقي كشور هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت مبلغ سيصدهزار (000/300) ريال بن غيرنقدي به مناسبت عيد سعيد غدير خم هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين مناطق گردشگري و طبيعي (اكوتوريسم) استان هرمزگان هيئت‌وزيران در جلسه مورخ22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (8) قانون [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد كاهش سود بازرگاني شكرخام وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تمديد مدت معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار هيئت وزيران در جلسـه مورخ 18/10/1384 بنا به پيشنهـاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به كاهش سود بازرگاني نخود، لپه، عدس و پياز وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري در استان هرمزگان هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد بند [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگزاري دومين گردهمايي بين‌المللي صادرات گاز ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ18/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7885ـ2/12 مورخ 8/5/1384 وزارت نفت و به [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تشكيل شوراي ملي ايمني زيستي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 20419ـ1 مورخ 18/10/1384 سازمان حفاظت محيط [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب وزراي هيئت وزيران در شوراي عالي اداري هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/11/1384 به استناد ماده (1) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اختيارات هيئت وزيران درخصوص وضع و اصلاح آيين‌نامه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون كار ـ مصوب 1369 ـ هيئت وزيران در جلسـه مـورخ 2/11/1384 بنـا به پيشنهـاد شمـاره 102864 مورخ 28/10/1384 وزارت كار و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه‌اي داخلي در سال 1384 هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12847/020 مورخ 5/8/1384 وزارت جهـاد [...ادامه]

لغو تصويب‌نامه موضوع افزايش سرمايه شركتهاي مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 98180/101 مورخ 8/6/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعطيلي بعضي از دفترها و نمايندگي‌هاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پرداخت صددرصد (100%) حقوق مبناء، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب براي كليه كاركنان دستگاههاي دولتي در شهرستان ابوموسي اعم از كشوري و لشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1384 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برقراري مقررات لغو رواديد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس به شرط عمل متقابل هيئت وزيـران در جلســه مـورخ 16/11/1384 بنــا بـه پيشنهــاد شمــاره 752/12ـ563/200/730 مورخ 25/10/1384 وزارت امورخارجه و [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد ظرفيتهاي گردشگري استان بوشهر هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1384 كه در مركز استان بوشهر تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي بهروز همتي به عنوان استاندار استان خراسان شمالي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 1/131177 مورخ 16/11/1384 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به پاداش آخر سال (عيدي) هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به نحوه و ميزان وجوه پرداختي از محل ماده (17)آيين‌نامه اجرايي بند (4) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه هيئـت وزيران در جلـسه مـورخ 23/11/1384 بنا به پيشنهاد مشـترك شـماره 26775/41/1 مورخ 4/11/1384 سازمان ثبت [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص واگذاري صددرصد (100%) سهام شركت كارگزاري صبا (سهامي خاص) هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 46216 مورخ 9/11/1384 وزارت اموراقتصادي و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب وزير رفاه و تأمين اجتماعي به تركيب اعضاي ستاد راهبري و سياستگزاري بازسازي بم هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار هيئت وزيران در جلسه مورخ26/11/1384 بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به‌استنـاد بنـد « [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدت توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين‌المللي جهت تأمين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4180/هـ مورخ 21/9/1384 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تنفيذ تصويب‌نامه شماره 74968/ت32599هـ مورخ 26/12/1383براي اجرا در سال1385 هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1384 كه در مركز استان بوشهر تشكيل شد، به استناد بند [...ادامه]

مصوبه راجع به ميزان سرعت مجاز انواع وسايل نقليه در راههاي برون شهري به منظور تأمين ايمني تردد و حمل و نقل عمومي جاده‌اي و با استناد به مواد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به برگشت درآمدهاي ارزي حاصل ازفروش نفت خام به حساب ذخيره ارزي هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 30/11/1384 بنا به‌پيـشنهاد شماره 203103ـ313 مورخ 25/11/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب آقاي فرهاد رهبر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بعنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در توزيع اعتبارات مندرج در قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به‌استناد اصل يكصد و [...ادامه]

ابطال تصويب‌نامه شماره 27961/ت 33388 هـ مورخ 8/5/1384 هيئت وزيـران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 27332/783/هـ مورخ 17/7/1384 وزارت اموراقتصادي و دارايي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به منطقه‌هاي گردشگري در استان چهارمحال و بختياري هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشـكيل شـد، به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به عملكرد بازرس يا بازرسان شركتها هيئت وزيران درجلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 29746/101 مورخ 27/2/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص برگزاري هجدهمين گردهمايي بين‌المللي خوارزمي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5821/16 مورخ 3/7/1384 وزارت علوم، تحقيقات [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مرجع حل اختلاف بين دستگاههاي اجرايي استاني و سازمانها و تشكيلات سازمانهاي اداري در استانها هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص افزايش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسيري هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/48636 مورخ 21/8/1384 وزارت نيرو و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به جداول پيوست آيين‌نامه اجرايي بندهاي «ر»، «ز»، «س»، «ش»، «ظ»، «ع» و «ك» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 19188/1 مورخ 24/9/1384 وزارت بازرگاني و [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع تسهيلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان و سقف كمكهاي بلاعوض هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه موضوع افزايش سود بازرگاني انواع ماشين‌آلات راهسازي هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به عدم به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي در دستگاههاي اجرايي هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصـادي و دارايـي، كار و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به خريد تضميني محصولات كشاورزي (زراعي) براي سال 1385ـ1384 وزراي عضو شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 19/9/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص كاهش سود بازرگاني ماهي آزاد وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به اوراق منتشر شده فروش نرفته توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به كاهش سود بازرگاني گوشت گاو و گوسفند يخ‌زده و دام زنده وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص انتخاب آقاي عباس محسني به عنوان نماينده بورس كالاهاي كشاورزي جهت عضويت در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 21299/020 مورخ 3/12/1384 وزارت جهاد كشاورزي [...ادامه]

تصويب‌نامه در مورد انتخاب منطقه‌هاي مخمل‌كوه خرم‌آباد، شوراب خرم‌آباد و گهركوه در استان لرستان به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/12/1384 كه در مركز استان لرستان تشكيل شد، به استناد ماده [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص شركت ارتباطات سيار هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به عدم پرداخت پاداش و عيدي و غيره به مديران شركتهاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب‌نامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك انتشار آگهي‌هاي ‌تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 5360/هـ مورخ 30/11/1384 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب كارگروه بررسي آيين‌نامه‌هاي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1384 ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

اصلاح ماده (9) تصويب‌نامه موضوع هزينه‌هاي غيرعملياتي شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تأمين مالي طرح خريد شش دستگاه واگن مولد برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 4180/هـ مورخ 21/9/1384 بانك مركزي جمهوري [...ادامه]

تصويب‌نامه در خصوص تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان خراسان شمالي وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان فارس وزراي عضو كميسيون سيـاسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 128649/42/4/1 [...ادامه]

تصويب‏نامه در مورد ساعت شروع كار مدارس و كليه سازمانهاي اداري و بانكها هيأت‏وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد اصل [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به استقرار نمايندگان وزارت امور خارجه در فرودگاههاي بين‌المللي امام خميني (ره) هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/11/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين فهرست كالاهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها بعنوان محصول نهايي وجود دارد هيئت وزيران درجلسه مورخ 26/11/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنايع [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين برنامه زمان‌‌بندي واگذاري سهام سه شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع و معدني ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 50979 مورخ 7/12/1384 وزارت امور اقتصادي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به انتخاب منطقه‌هاي پارك جنگلي قرق ـ دلند ـ كبودوال و امام رضا (ع) در استان گلستان به عنوان منطقه‌هاي نمونه گردشگري هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل شد، به استناد ماده(8) [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل شـد، بـه استنـاد تبصـره [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به ورود وسايل زندگي مورد استفاده ساكنين شهرستان ابوموسي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/10/1384 به استناد بند «ب» ماده (2) قانون امور گمركي ـ [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به تعيين حقآبه مربوط به اراضي كشاورزي استان چهارمحال و بختياري هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/12/1384 كه در مركز استان چهارمحال و بختياري تشكيل شد، به [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به قيمت خريد تضميني محصولات زير براي سال زراعي 1385ـ1384 وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به تعيين حق سرانه بيمه پايه درمان خويش فرمايان هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 23691/100 مورخ 22/12/1384 وزارت رفاه [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به لغو واگذاري فعاليتهاي مربوط به عرضه و توزيع فرآورده‌هاي اصلي و فرعي نفتي به بخش غيردولتي مربوط به جايگاه سوخت در فرودگاهها هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به تعيين اعتبار هزينه‌اي از محل اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع‌به تأييد كليه تبليغات محصولات غذايي از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران هيئت‌ وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 301558 مورخ 30/11/1384 وزارت بهداشت، درمان [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه راجع‌به تدوين ضوابط، دستورالعملها و استانداردهاي مربوط به موضوعات مصاديق نظم و انضباط اداري و مالي هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه [...ادامه]

اصلاح تصويب‌نامه راجع‌به فوق‌العاده ويژه پرستاران هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 168599/623 مورخ 10/12/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به فهرست دستگاههاي موضوع بند « د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 كل كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 227818/100 مورخ 28/12/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت ـ مصوب1358ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به تعيين ضريب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام كشوري هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 199492/100 مورخ 17/11/1384 سازمان مديريت و [...ادامه]

تصويب‌نامه راجع به ضوابط پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان صنعت آب و برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/12/1384 بنا به پيشنهاد شماره 100/50/52493 مـورخ9/9/1384وزارت نيرو و به استنـاد [...ادامه]

- شماره هـ/81/362 [...ادامه]

شماره دادنامه: 18 - ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آيين‎نامه اجرائي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات. شماره هـ/80/250 [...ادامه]

شماره دادنامه: 32 الي 36 شماره هـ/82/124 [...ادامه]

شماره دادنامه: 37 شماره هـ/83/570 [...ادامه]

شماره دادنامه: 17 كلاسه پرونده: 80/106 شماره هـ/80/106 [...ادامه]

شماره دادنامه: 26 الي 31 - اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول، دوم، هشتم، نهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. شماره هـ/80/402 [...ادامه]

- شماره هـ/82/979 [...ادامه]

- شماره هـ/83/766 و 756 و 237 و 82/586 [...ادامه]

شماره دادنامه: 83 الي 87 شماره هـ/82/1008 [...ادامه]

- شماره هـ/84/39 [...ادامه]

شماره دادنامه: 97 كلاسه پرونده: 84/16 شماره هـ/84/16 [...ادامه]

- شماره هـ/82/642 و 81/322 [...ادامه]

- شماره هـ/79/177 [...ادامه]

ابطال بند 2 تصويب‎نامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 هيأت وزيران شماره هـ/82/727 و 83/67 [...ادامه]

- شماره هـ/77/241 [...ادامه]

- شماره هـ83/745 و 82/1045 و 666 [...ادامه]

- شماره84/174 و 83/561 و 82/588 [...ادامه]

- شماره 82/518 و 503 و 501/82/500 [...ادامه]

- شماره هـ82/74 و 83/201 [...ادامه]

- شماره هـ/82/733 و 193 [...ادامه]

دادنامه اصلاحي مكرر: 597 پرونده كلاسه: 81/345 شماره هـ/81/345 [...ادامه]

رأي 240 شماره هـ/83/789 [...ادامه]

- شماره هـ/84/38 [...ادامه]

- # # 26/6/1384 روزنامه رسمي شماره هـ/83/174 [...ادامه]

- شماره هـ/83/233 [...ادامه]

شماره دادنامه: 226 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سيزدهم بدوي و سوم، چهارم و ششم تجديدنظر شماره هـ/83/35 [...ادامه]

مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت [...ادامه]

شماره دادنامه: 357 كلاسه پرونده: 82/59 شماره هـ/82/59 [...ادامه]

- شماره هـ/83/637 [...ادامه]

شماره دادنامه: 239 كلاسه پرونده: 81/420 شماره هـ / 81/420 [...ادامه]

شماره دادنامه: 180 - ابطال بخشنامه شماره 410/48739 مورخ 26/8/1383 اداره حقوقي وزارت نيرو شماره هـ/84/195 [...ادامه]

شماره دادنامه: 236 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/82/654 [...ادامه]

شماره دادنامه: 355 كلاسه پرونده: 82/738 شماره هـ/82/738 [...ادامه]

شماره دادنامه: 359 كلاسه پرونده: 84/545 شماره هـ/84/545 [...ادامه]

- شماره هـ/84/27 و غيره [...ادامه]

شماره دادنامه:398 كلاسه پرونده:82/18 شماره هـ/82/18 [...ادامه]

- شماره هـ/82/153 [...ادامه]

- شماره هـ/83/10 [...ادامه]

شماره دادنامه:425 ـ 424 كلاسه پرونده: 84/485، 508 شماره هـ/84/485 و 508 [...ادامه]

- شماره هـ/83/324 [...ادامه]

- شماره هـ/81/317 [...ادامه]

- شماره هـ/81/264 [...ادامه]

شماره دادنامه: 459 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/83/59 [...ادامه]

- شماره هـ/84/659 ، 84/333 [...ادامه]

- شماره هـ/82/634 [...ادامه]

- شماره هـ/82/319 [...ادامه]

- شماره هـ/82/527 [...ادامه]

شماره دادنامه: 567 - ابطال تصويب‎نامه شماره 5989/22526 مورخ 28/12/1379 هيأت وزيران شماره هـ/84/13 [...ادامه]

- شماره هـ/84/283و124 [...ادامه]

- شماره هـ/82/530 [...ادامه]

- شماره هـ/82/510 و 509 [...ادامه]

- شماره هـ/79/201 [...ادامه]

شماره دادنامه: 478 الي 500 شماره هـ/83/47 [...ادامه]

شماره دادنامه: 762 - اعلام تعارض‌از شعب2و3 تجديدنظرديوان عدالت‌اداري شماره هـ/83/666 [...ادامه]

شماره دادنامه: 743 الي 745 -اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 3، 5 ، 8 ، 9و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري شماره هـ/84/744 و 164 و 153 [...ادامه]

- شماره هـ/77/442 [...ادامه]

- شماره هـ/81/122 [...ادامه]

شماره دادنامه: 848 ـ 847 كلاسه پرونده: 80/131، 132 شماره هـ/80/132 و 131 [...ادامه]

شماره دادنامه: 843 - ابطال ماده 2 بند (ب) ماده 5، تبصره 5 ماده 7 و ماده 8 اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌ آب و اراضي موقوفه موضوع تصويب نامه شماره 37127/ت22905ه‍ مورخ 13/8/1380 هيأت وزيران. شماره هـ/80/470 [...ادامه]

- شماره هـ/80/305 و 296 [...ادامه]

- شماره هـ/80/440 [...ادامه]

شماره دادنامه: 751 كلاسه پرونده: 83/297 شماره هـ/83/297 [...ادامه]

شماره دادنامه: 837 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 18 ديوان عدالت اداري شماره هـ/80/389 [...ادامه]

شماره دادنامه830ـ 829 كلاسه پرونده: 81/352، 721 شماره هـ/83/721 و 81/352 [...ادامه]

- شماره هـ/82/129 [...ادامه]

- شماره هـ/81/294 [...ادامه]

- شماره هـ/80/16 [...ادامه]

قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته و نه تفسير موسع را و مطلقاً زير مجموعه رئيس حوزه قضائي نمي باشد. بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور [...ادامه]

تعهدات ارزي دانشجويان موضوع تبصره ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با عنايت به قسمت اخير ماده 2 قانون مدني به گذشته تسري يافته و قرارداد تنظيمي بين ضامن و وزارتخانه هاي مورد نظر قانون مورد بحث با توجه به ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني نمي تواند مانع حاكميت تبصره ماده مزبور باشد. محضرمبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب در جرائم قاچاق محضر مبارك حضرت آيت‌‎الله مفيد دامت بركاته رياست محترم هيأت عمومي ديوان [...ادامه]

عدم شمول مرور زمان در خصوص جرم ارتشاء بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست [...ادامه]

پرونده وحدت رويه رديف: 83/8 هيأت عمومي شماره 4979/هـ [...ادامه]

دادستان داراي اختيارات مقامي خويش بوده و اخذ وجه التزام و وثيقه و وجه الكفاله از جمله اختيارات وي مي باشد. بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با [...ادامه]

زنداني واجد شرايط با معرفي كفيل يا توديع وثيقه مي تواند از مرخصي استفاده كند. محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً معروض مي‌دارد: [...ادامه]

رأي وحدت رويه 681 ـ 26/7/1384 رديف 80/13 هيأت‎عمومي ديوان عالي كشور بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با [...ادامه]

رسيدگي به دعاوي ثروتهاي ناشي از ربا در صلاحيت دادگاه انقلاب و رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني [...ادامه]

ارش مترادف با ديه به عنوان مجازات قانوني تعيين گرديده و در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث ناشي از سبب واحد و مجموع ديه مقدر و ارش زائد بر ثلث ديه مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهد بود. بسمه‌تعالي حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني [...ادامه]

پرونده وحدت رويه رديف:83/16 هيأت عمومي شماره5398/هـ [...ادامه]

اختصاص 20 نفر سهميه به داوطلبان شهرستان بم در آزمون سراسري سال1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 558 مورخ 16/1/1384، به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري [...ادامه]

نامگذاري روز سوم خرداد به عنوان روز مقاومت، ايثار و پيروزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 559 مورخ 30/1/1384، پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي مبني‎بر نامگذاري [...ادامه]

امكان تأسيس آموزشكده در مناطق محروم توسط دانشگاههاي بزرگ و برخوردار كشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 560 مورخ 13/2/1384، به پيشنهاد دفتر امـور منـاطـق [...ادامه]

تشكيل « كميته ملي پيشنهاد اولويت‌ها و سياست‌هاي معرفي آثار مادي و معنوي فرهنگي» شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي هنر [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي ايلام و صنعتي شيراز شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 560 مورخ 13/2/1384 با توجه به پايان يافتـن دوره [...ادامه]

تشكيل كميته ملي سياستگذاري و تعيين اولويت‌هاي معرفي آثار مكتوب شخصيت‌هاي شاخص فرهنگي، علمي و هنري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد شوراي [...ادامه]

ماده واحده شمول بندهاي الف و ب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماده واحده شمول بندهاي الف و [...ادامه]

تأييد صلاحيت يك نفر از اعضاء هيأت مؤسس مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي شيخ بهايي، علامه محدث نوري و مفيد قم شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 561 مورخ 27/2/1384 بنا به پيشنهاد وزارت عـلوم، تحـقيقات [...ادامه]

تأييد صلاحيت اعضاي هيئت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي بيوتكنولوژي ربع رشيدي (مصوب جلسه561 مورخ 27/2/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه [...ادامه]

اساسنامه بنياد ملي نخبگان كشور (مصوب جلسات 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562 مورخ 24/9/1383، 22/10/1383، [...ادامه]

نحوة شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي كه رياست هيئت امناي آنها بر عهده رئيس جمهور يا معاون اول ايشان مي‌باشد (مصوب جلسه 562 مورخ 10/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

انتخاب دو نفر عضو هيأت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي (مصوب جلسه 563 مورخ 24/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

انتخاب عضو هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي و مناظره (ويژه معارف و علوم انساني) (مصوب جلسه 563 مورخ 24/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

سياستهاي سنجش افكار عمومي (مصوب جلسه 563 مورخ 24/3/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

الحاق يك تبصره به ذيل ماده 2 اساسنامه طرح شاهد (مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

اختصاص 20 نفر سهميه براي داوطلبان شهرستان زرند در آزمون سراسري سال 1384 (مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شـوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن (مصوب جلسه 564 مورخ 7/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

نامگذاري سالروز اخراج پرتغالي‌ها از خليج فارس به عنوان روز ملي خليج فارس (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

بازنگري و اصلاح آيين نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب [...ادامه]

عضويت دائمي و حقوقي وزير جهاد كشاورزي در تركيب هيأت امناي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

اصلاح ماده 3 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

اصلاح ماده 17 اساسنامه الگو براي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

طرح اهداي جايزه ادبي جلال آل احمد (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تفويض اختيار صدور مجوز تأسيس دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مصوب جلسه 566 مورخ 4/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

عضويت نماينده قوه قضائيه در شوراي عالي جوانان (مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 566 مورخ 4/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

انتخاب نمايندة وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي « مصوب جلسه 567 مورخ 18/5/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي» شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تقويم رسمي كشور براي سال 1385 هجري شمسي استخراج وتنظيم: شوراي مركز تقويم دانشگاه تهران ـ مؤسسة ژئوفيزيك (مناسبت‌ها از: شوراي فرهنگ عمومي) « مصوب [...ادامه]

انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران (مصوب جلسه 568 مورخ 15/6/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

تخصيص سهميه مناطق محروم در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي براي استان خراسان جنوبي در شهرستان‌هاي نهبندان و سربيشه (مصوب جلسه 568 مورخ 15/6/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

اعطاء صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي به كميسيون موضوع ماده (4) آئين‌نامه تأسيس انجمن‌هاي علمي، ادبي و هنري (مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

عضويت رئيس يا نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شيراز، تربيت مدرس و فردوسي مشهد (مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

سياستهاي ارتقاء مشاركت زنان در آموزش عالي (مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

متمم آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران كشور (مصوب جلسه 569 مورخ 12/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

نحوة تأسيس جوامع علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

تعيين روز همبستگي با كودكان و نوجوانان فلسطيني (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

انتخاب نمايندگان وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم، تحقيقات و فناوري در هيئت حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

سياستهاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي (مصوب جلسه 570 مورخ 26/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

ماده واحدة نحوة اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

شمول صلاحيت مؤسسه آموزش از راه دور به دورة پيش دانشگاهي (مصوب جلسه 571 مورخ 10/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

راهبردها و راهكارهاي ارتقاي فعاليت‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (مصوب جلسه 569 مورخ 12/7/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) سازمان صدا و [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان، شهيدباهنر كرمان، شهركرد و پيام نور (مصوب جلسه 572 مورخ 24/8/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تشكيل شوراي هماهنگي فعاليتهاي قرآني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه تهران (مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

ضوابط ارزيابي حافظان قرآن كريم (مصوب جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

الحاق يك تبصره به بند « ب» ماده3 اهداف، سياستها و ضوابط نشر كتاب (مصوب جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در جلسه 575 مورخ [...ادامه]

تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي (مصوب جلسه 576 مورخ 20/10/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان و همدان (مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي در [...ادامه]

عضويت نماينده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي اصفهان، علامه طباطبايي و لرستان (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

عضويت فرمانده نيروي مقاومت بسيج در شوراي فرهنگ عمومي (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

عضويت مسئول بسيج اساتيد هر دانشگاه در شوراي فرهنگي همان دانشگاه (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) شوراي عالي انقلاب فرهنگي [...ادامه]

ماده واحده اختصاص فصلي از تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در متن كتب درسي مدارس و دانشگاهها (مصوب جلسه 579 مورخ 16/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

ساماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و فوق‌برنامه دانشجويان خارجي (مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مقدمه [...ادامه]

آراء وحدت روية شوراي عالي ثبت به شماره‌هاي 3332ـ 22/10/1381و 3882 ـ 2/8/1384 نظر به اينكه از طرف هيأت‌هاي نظارت استان‌ها در مورد ديه ناشي از فوت آراء [...ادامه]

اصلاحيه نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون اساسي شماره 13545/30/84 ـ 25/7/1384 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي پيرو نامه شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 [...ادامه]

قانون پروتكل اصلاحي و متمم موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين

قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

قانون معاهده اصول مناسبات دوستانه و همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

قانون قرارداد جامع همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

-

قانون اجازه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار

قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 1383

قانون اصلاح جزء (1) بند (ح) و الحاق بند (د) به تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور

قانون دستيابي به فن‌آوري هسته‌اي صلح‌آميز

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحيه ماده (8) كنوانسيون بين‎المللي رفع كليه اشكال تبعيض‎نژادي مصوب 25/9/1371 (16 دسامبر1992) مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‎برداري از جنگلها و مراتع

قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (1082) قانون مدني مصوب 1376 موضوع استفساريه:

قانون استفساريه تسري قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 و قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور مصوب 1368 و قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1380 به قضات ايثارگرموضوع استفساريه:

قانون مطالعه و احداث راه‌آهن همدان ـ سنندج

قانون‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پروتكل‌ 1988 در ارتباط‌ با كنوانسيون ‌بين‌المللي‌ خط‌ شاهين‌ 1966

قانون كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

قانون‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري اسلامي ايران به پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا

قانون سقط درماني

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و دومين كنگره اتحاديه پستي جهاني (UPU) منعقد شده در پكن 1378، (1999 ميلادي)

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون بيمه محصولات كشاورزي

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم درخصوص آلاينده‏هاي آلي پايدار

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده بين‎المللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي

قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش ـ مصوب 1373 ـ

قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

قانون استفساريه بند (د) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانموضوع استفساريه:

قانون اصلاح ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون استفساريه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)موضوع استفساريه:

قانون‌ فعال‌ نمودن‌ هيأت‌ منصفه‌ مطبوعات‌ براي‌ جلوگيري‌از تعطيلي‌ اصل‌ يكصد و شصت‌ و هشتم‌ (168) قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

قانون‌ موافقتنامه‌ تأسيس‌ مقر بين‌ سازمان‌ اسلامي‌آموزشي‌، علمي‌ و فرهنگي‌ (آيسسكو) و جمهوري اسلامي‌ ايران‌

قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري و تحقيقاتي براي اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري از تخلفات گمركي و مبارزه با آنها بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

الحاق يك تبصره به ماده (40) قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تبصره ـ آراء قطعي هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي، ظرف يك ماه [...ادامه]

قانون ساماندهي مبادلات مرزي

قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون چارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات

قانون اصلاح ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

قانون الحاق يك تبصره به ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون استفساريه بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1384 كل كشورموضوع استفساريه:

قانون تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير

قانون تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‏اي به شوراي امنيت

قانون استفاده از منابع مالي خارجي

قانون اصلاح رديف (6) بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور مربوط به برقي كردن چاههاي كشاورزي

قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

قانون استفساريه تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367موضوع استفساريه:

قانون تسهيل ازدواج جوانان

قانون اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

قانون كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

- شماره198351/96 ـ 5/11/1384 جناب [...ادامه]

تغييرات و الحاقات به ضميمه كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا، 1974 سند نهائي كنفرانس با قطعنامه‌ها و پروتكل 1988 مربوط به كنوانسيون ايمني جان اشخاص در دريا [...ادامه]

قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط‌زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي

قانون استفساريه ماده (28) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن موضوع استفساريه:

قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام‌رضا (ع) و حضرت معصومه (س)

قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور

قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن

قانون متمم قانون بودجه سال 1384 كل كشور

قانون استفساريه تبصره (4) ماده (3) و تبصره‌هاي مواد (17) و (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370

قانون اصلاح قانون افزايش مستمري والدين شهدا مصوب 1375

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها

قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

-

مصوبه شورايعالي اداري راجع به تغيير عنوان دانشكده روابط بين‎الملل وابسته به وزارت امور خارجه به « مركز آموزش روابط بين‎الملل» شوراي عالي اداري در صد و بيست و ششمين جلسه مورخ 24/2/1384 در اجراي مصوبه [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به واگذاري شركت‎هاي سهامي كشت و صنعت جيرفت، شهيدرجايي، شهيدبهشتي و نيشكر هفت‎تپه و شركت توليد و بسته‎بندي فرآورده‎هاي گوشتي كشور به بخش غيردولتي شوراي عالي اداري در صد و بيست و ششمين جلسه مورخ 24/2/1384 در راستاي مصوبه 228562/1901 [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به انتزاع صنايع كوچك ايران از سازمان صنايع كوچك ايران و انتقال به وزارت صنايع و معادن شوراي عالي اداري در صد و بيست و ششمين جلسه مورخ 24/2/1384 به موجب اختيار [...ادامه]

مصوبه شوراي‏عالي اداري راجع به واگذاري شركت‏هاي سهامي كشت و صنعت جيرفت، شهيد رجايي، شهيد بهشتي و نيشكر هفت‎تپه و شركت توليد و بسته‏بندي فرآورده‏هاي گوشتي كشور به بخش غيردولتي شوراي‏عالي اداري در صدوبيست وششمين جلسه مورخ 24/2/1384 در راستاي مصوبه 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورا [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري در خصوص انتقال كتابخانه مركز بين‌المللي گفتگوي تمدن‌ها به فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هفتمين جلسه مورخ 24/3/1384، بند2 مصوبه شماره [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به مستثني شدن وزارت اطلاعات از مفاد ماده(8) تصويب‌نامه موضوع نظارت بر عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنان شوراي عالي اداري در صد و بيست و هفتمين جلسه مورخ24/3/1384 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات، [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به اهداف و وظايف سازمان حج و زيارت شوراي عالـي اداري درصـد و بيـست و هفتمـين جلسه مورخ 24/3/1384 به منظور ايجاد انسجام [...ادامه]

مصوبه شواريعالي اداري در خصوص اصلاح دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه كاركنان شوراي عالي اداري در يكصد و بيـست و هشتمين جـلسه مـورخ 4/5/1384 بنا به پيشنهاد سازمان [...ادامه]

« نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم» شوراي عالي اداري در يكصدو بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 بنابه‌‌پيشنهاد مشترك مركز رسيدگي به [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري درخصوص ادغام مركز اطلاعات ساختمان و مسكن با ساختمان و مسكن شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در اجراي اجزاي [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري درخصوص واگذاري ارزيابي عملكرد سال 1383 دستگاه‌هاي اجرايي كشور به ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 با توجه به [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به واگذاري كليه وظايف و اختيارات سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در راستاي تقويت [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري در مورد تدوين استانداردها شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 بنا به [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام واحدهاي استاني سازمان شيلات ايران، سازمان حفظ نباتات، سازمان امور اراضي و سازمان امور عشاير شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در اجراي بند [...ادامه]

- اداري شوراي عالي اداري در هشتاد و نهمين جلسه مورخ 23/3/1380، در اجراي بند «هـ» ماده [...ادامه]

مصوبه شورايعالي اداري راجع به فعاليت دانشكده علمي ـ كاربردي خبراز طريق انتخاب داوطلبان آزمون دانشگاه جامع علمي و كاربردي شوراي عالي اداري در يكصد و بيست و هشتمين جلسه مورخ 4/5/1384 در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه بويراحمد استاندار محترم استان كهكيلويه و بويراحمد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه بويراحمد در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر ياسوج استاندار محترم استان كهكيلويه و بويراحمد موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر ياسوج در اجراي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح مجموعه تفريحي ـ توريستي واقع در محدوده شهر پرديس استاندار محترم استان تهران موضوع: اعلام مصوبه شوراي عالي احتراماً، به استحضار مي‌رساند شوراي عالي [...ادامه]

مصـوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر آشتيان استاندار محترم استان مركزي موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرآشتيان [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي زابل استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان موضوع: اعلام مصوبه شوراي عالي شهرسازي [...ادامه]

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سراب استاندار محترم استان آذربايجان شرقي در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي [...ادامه]

اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه زابل استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان موضوع: اصلاحيه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران [...ادامه]

اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر سراب استاندار محترم استان آذربايجان شرقي موضوع: اصلاحيه اعلام مصوبه طرح جامع شهر سراب پيرو نامه [...ادامه]

مصوبه شوراي‏عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع شهر زاهدان استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر زاهدان در [...ادامه]

مصوبه شوراي‏عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه اسلام‏آباد غرب استاندار محترم استان كرمانشاه موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه اسلام‏آباد غرب در اجراي [...ادامه]

مرور زمان بر جرائم و تخلفات ارزي بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور [...ادامه]

كالاي مكشوفه در مبادي ورودي از اشخاص كه امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور يافت شد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائي است. بسمه تعالي الف: مقدمه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، رأس [...ادامه]

تخريب منابع طبيعي و محيط زيست بمنظور تصرف و قطع اشجار با مواد 690 قانون مجازات اسلامي و 42 قانون حفاظت و بهره وري از جنگلها منطبق است و از موارد تعدد مادي جرم محسوب مي گردند. نقل از شماره 17819ـ 13/2/1385 روزنامه رسمي شماره5398/هـ 5/2/1385 بسمه‌تعالي حضرت آيت‌الله مفيد موحد دامت [...ادامه]

تصويبنامه راجع به انتخاب آقاي داود مددي به عنوان رييس هيئت‌ مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به [...ادامه]

اصلاح تبصره الحاقي به ماده (3) آيين‌نامه نحوه پرداخت يارانه به احزاب و گروههاي مشمول قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/1/93934 مورخ 21/9/1383 وزارت كشور و [...ادامه]

تصويب‌نامه درخصوص تعيين فرودگاه بندرلنگه به عنوان مرز مجازهوايي هيئت وزيران درجلسه مورخ 22/10/1384 كه در مركز استان هرمزگان تشكيل گرديد، به استناد ماده (4) [...ادامه]

استفساريه جهت تعيين تكليف وضعيت استخدامي كاركنان تعزيرات حكومتي شماره :53/5/71518 تاريخ:9/6/1384 حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام سلام عليكم همانطوريكه مستحضريد مسئوليت [...ادامه]

درخواست استرداد دعوي تا اولين جلسه دادرسي فاقد اشكال است و قرار رد صادر مي شود مگر منظور استرداد دادخواست باشد كه قرار ابطال دادخواست صادر ميشود نظريه شماره7/20 مور1384/1/7 سؤال: آيا وكيل در مرحله تجديدنظر و تا اولين جلسه رسيدگي مي تواند [...ادامه]

مطالبه تعدادي سكه با يد تقويم شود و چنانچه تقويم مذكور مؤثر در دعوي تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي (بدون تجديدنظرخواهي ) باشد خوانده مي تواند نسبت به آن اعتراض نمايد نظريه شماره7/385 مورخ1384/1/27 سؤال: چنانچه خواهان تعدادي سكه مطالبه نمايد آيا از نظر هزينه دادرسي چه [...ادامه]

ملاك تعيين سن افراد از لحاظ طفوليت و بلوغ سال قمري است و شناسنامه يك اماره قانوني است چنانچه سن طفل معلوم نباشد جلب نظر پزشك ضروري است نظريه شماره7/855 مورخ1384/2/4 سؤال: در مواردي كه تشخيص سن فرد از لحاظ مسؤوليت كيفري ضروري ميباشد [...ادامه]

گزارش اصلاحي تنظيمي در دادگاهها همانند احكام قطعي از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است نظريه شماره7/704 مورخ1384/2/10 سؤال: آيا گزارش اصلاحي مانند احكام قطعي از ناحيه شخص ثالث قابل اعتراض [...ادامه]

دعوي عليه متصرفين مفروزي چند نفر در يك ملك از جمله دعاوي متعدده است ولي تصرف مشاعي آنان در يك ملك يك دعوي است . افزايش تعداد خواندگان در جلسه دادرسي قانوني نيست نظريه شماره7/710 مورخ1384/2/10 سؤال: ١ - در صورتي كه چندين نفر ملكي را متصرف و هر [...ادامه]

چنانچه معامله اقاله يا فسخ شود و مورد قبول طرفين باشد داوري از بين ميرود نظريه شماره7/721 مورخ1384/2/10 سؤال: در امور مربوط به داوري چنانچه طرفين معامله را فسخ نموده و [...ادامه]

پس از صدور قرار تأمين خواسته، در صورتي كه خواهان ظرف ده روز در ماهيت دعوي دادخواست ندهد، دادگاه ميتواند از قرار مذكور رفع اثر نمايد نظريه شماره7/1059 مورخ1384/2/25 سؤال: آيا دادگاه رأساً ميتواند از قرار تأمين خواسته رفع اثر نمايد؟ نظريه [...ادامه]

جهات تجديدنظرخواهي به منظور استفاده در اعاده دادرسي قابل پذيرش نيست نظريه شماره7/1253 مورخ1384/3/2 سؤال: در ماده348 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني [...ادامه]

هلال احمر، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند نظريه شماره7/1269 مورخ1384/3/3 سؤال: با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بسياري [...ادامه]

ارزيابي قيمت ارز در مورد پرداخت محكوم به به نرخ روز محاسبه ميشود نه به مبلغي كه به عنوان خواسته دعوي تقويم شده است مورخ1384/3/7 نظريه شماره7/1403 سؤال: در صورتي كه خواسته عين معين و امكان تهيه عين موجود نباشد، آيا [...ادامه]

اعتراض به بهاي خواسته وقتي قابل رسيدگي است كه اولاً تا جلسه اول رسيدگي مطرح شده باشد و ثانياً مؤثر در تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي باشد نظ