عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1384/1/1

ماده 10‌ـ

وزارت كار و اموراجتماعي مكلف است باتوجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي، آيين‌نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي هيئت امناي هر پارك تهيه نمايد و براي اجرا در اختيار مديريت هر پارك قرار دهد.