عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6868
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/09/20
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/9/12

الغاء بند ثاني از ماده 122 نظامنامه گمركي

وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 12 آذرماه 1311 مقرر فرمودند كه بند ثاني از ماده 122 نظامنامه گمركي كه در 4 خرداد 1307 ذيل نمره 2306 به‌تصويب رسيده است ملغي و مقررات ذيل قائم مقام آن گردد: در بنادر و لنگرگاههائي كه وزارت ماليه مقتضي بداند گمرك شخصاً متصدي بارگيري و تخليه محمولات كشتيها و جابجاكردن صندوقها و مال‌التجاره خواهد بود. تعرفه عوارضي كه بايد بابت اين عمليات اخذ شود قبلاً به تصويب دولت خواهد رسيد.