عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:4429
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/20
  • دستگاه مجری:[وزارت عدليه]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1311/6/23

راجع به معافيت تأخير تعهدات اسعار

وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 مقرر داشتند نظر به اين كه دولت نسبت به كليه اشخاصي كه تعهدات اسعاري خود را تا اين تاريخ انجام داده‌اند براي مدت تأخير انجام تعهد اسعاري مهلت داده است اشخاص مزبور از تعقيب جزائي راجع به تأخير معاف خواهند بود.