عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:12568
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/5/8
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

مقررات راجع به عنوان رئيس عدليه در خارج از تهران

نظر به اينكه در خارج از پايتخت ادارات مختلفه دولتي و افراد مردم از نقطه نظر اداري رجوعاتي به دواير عدليه مي‌نمايند و براي اين كه در رجوعات مزبور تسهيلاتي فراهم آيد وزارت عدليه مقرر مي‌دارد: