عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/8/19

قانون اصلاح بودجه سال 1311 وزارت معارف

« ‌مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي »


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه