عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5396
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/08/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/7/21

‌قانون اجازه پرداخت ديون معوقه اداره احصاييه و سجل احوال

« ‌مصوب 21 مهر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه