عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:4882
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/07/20
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/7/5

‌قانون تمديد مدت اعتبار قانوني پول قران و تعيين تكليف پولهاي نيكل سابق

« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه