عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[دولت]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/29

قانون اجازه تمديد قرارداد استخدام دكتر ملچارسكي مدير فني و معلم مدرسه دندانسازي

« ‌مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي »