عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 10 ـ

كليه اشخاصي كه مكلف به اجراي مقررات مربوطه به قوانين انحصار تجارت خارجي و يا اسعار خارجي هستند در صورتي كه وسيله ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين قانون و قوانين مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجي واقع شده يا مساعدت در ارتكاب آن بنمايند و يا عامداً‌ تسهيلاتي براي ارتكاب جرمهاي مزبور فراهم نمايند به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم گرديده و در صورتي كه مستخدم دولت باشند به‌علاوه به انفصال ابد محكوم خواهند شد و اين امر مانع از اين نخواهد بود كه اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شديدتري باشد به مجازات اشد محكوم گردند.