عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 7 ـ

حكم محكمه داير به اخذ جريمه در مواردي كه به موجب قوانين مربوطه به انحصار تجارت خارجي و اين قانون مصرح مي‌باشد قابل اجراي موقت است و در صورتي كه جريمه دهنده تبرئه شد جريمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد مي‌گردد.