عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1311 > قانون تجارت( داراي اصلاحيه, مرتبط) > باب چهارم ـ ‌برات ـ فته‌طلب ـ چك > ‌فصل سوم ـ چك ( داراي مرتبط) > ‌ماده 314 ـ ( داراي مرتبط, نظريه اداره کل حقوقي) > ویرایش
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

‌ماده 314 ـ

صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح