عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

‌ماده 312 ـ

چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد باشد ممكن است به صرف امضاء در ظهر به ديگري منتقل شود.


روابــــط صریـــــــــح