عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

[امضاء]

حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
>‌جدول: تصويب‌نامه‌ها 1375 ـ جلد 2 ـ صفحه 17<