عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4000 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي مزبور

1375.07.15 ـ 30420.20 ـ 1375.07.15 ـ 16
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب‌نامه شماره 231.71512ته مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:
‌مبلغ 4000 ميليون ريال از محل اعتبارات 503291 ‌قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور) در اختيار دستگاه‌هاي مجري پروژه‌هاي بازسازي مندرج‌در جدول ضميمه قرار مي‌گيرد، تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي برابر ضوابط هزينه گردد.