عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14 ـ

سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز اقدامات زير با عمل آورد:
‌الف ـ در نظام گزينش و ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان دولت، ميزان پايبندي آنان به اقامه نماز، به عنوان يك از معيارهاي ارزيابي افراد منظور شود.
ب ـ در دوره‌هاي توجيهي بدو استخدام كاركنان دستگاه‌هاي دولتي و ساير دوره‌هاي آموزشي مركز آموزش مديريت دولتي نسبت به تعليم فلسفه نماز به‌كارگزاران دولت اقدام شود.


روابــــط صریـــــــــح