عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

مبلغ هشتاد ميليارد 80.000.000.000) ريال تسهيلات اعتباري منظور در تبصره 52) با مدت بازپرداخت بيست 20) ساله و كارمزد چهار درصد4%) به صورت چهل ميليارد 40.000.000.000) ريال براي جانبازان پنجاه درصد 50%) و بالاتر بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و چهل ميليارد40.000.000.000) ريال ديگر براي جانبازان زير پنجاه درصد 50%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته مي‌شود. سقف تسهيلات براي خانواده شهدا،‌جانبازان و آزادگان معادل بيست ميليون 20.000.000) ريال تعيين مي‌گردد كه مطابق ساير شرايط قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگان ـ مصوب1370 ـ و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا ـ مصوب 1374 ـ قابل پرداخت مي‌باشد.


روابط تنقیحی