عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1376/1/23
  • شماره ابلاغ :20/126512/ت17786ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/12/28
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[وزارت مسکن و شهرسازي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/12/22

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.22 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 100.19750 مورخ 1375.12.7 وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و‌بودجه و در اجراي تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ تعهد و پرداخت قسمتي از كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن [...ادامه]

‌ماده 2 ـ بانك عامل در جهت اجراي اين تبصره در مورد دارندگان حساب [...ادامه]

‌ماده 3 ـ بانك‌هاي عامل موظفند گزارش عملكرد تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 [...ادامه]

‌ماده 4 ـ سازندگان مسكن در شهرهاي داراي جمعيت بالاي دويست هزار 200.000) نفر [...ادامه]

‌ماده 5 ـ طرح پيشنهادي ساخت انبوه مسكن طبق الگوي مصرف مصوب، توسط كميسيوني [...ادامه]

‌ماده 6 ـ اعتبارات پيش‌بيني شده جهت كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ بيست درصد 20%) از بيست و هشت درصد 28%) افزايش مانده [...ادامه]

‌ماده 8 ـ تعهد و پرداخت تا ده درصد 10%) از سود تسهيلات بانكي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مصرف اعتبارات پيش‌بيني شده براي تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مبلغ هشتاد ميليارد 80.000.000.000) ريال تسهيلات اعتباري منظور در تبصره 52) [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مبلغ پانزده ميليارد 15.000.000.000) ريال از اعتبار موضوع تبصره 52) قانون [...ادامه]

‌ماده 12 ـ نحوه استفاده از تسهيلات مالي موضوع تبصره 52) قانون بودجه سال [...ادامه]

‌ماده 13 ـ بانك مركزي موظف است ظرف يك ماه، بيست و پنج درصد [...ادامه]

[امضاء] حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور >‌فرم عملكرد تبصره 52 [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح