عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

بيست درصد 20%) از بيست و هشت درصد 28%) افزايش مانده تسهيلات بانكي كه به خش مسكن و ساختمان اختصاص يافته است و امر بهسازي‌مسكن روستايي اختصاص مي‌يابد تا پس از تأييد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بدون اخذ وثيقه، به روستاييان و معلمان و بهورزان مقيم روستا پرداخت شود.‌هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد 2%) وام پرداختي از محل اعتبار تبصره 52) قانون بودجه سال1376 كل كشور، پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي‌شود. در هر صورت سقف تسهيلات بانكي كه به اين امر اختصاص مي‌يابد‌دويست ميليارد 200.000.000.000) ريال مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح