عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

اعتبارات پيش‌بيني شده جهت كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و آماده‌سازي‌زمين موضوع اين تبصره، به يكي از دو صورت زير و مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت و هزينه خواهد شد ـ
1 ـ سرمايه‌گذاري در بانك مسكن يا به وديعه گذاشتن قسمتي از منابع موضوع تبصره 52) قانون بودجه سال 1376 كل كشور نزد بانكها به منظور تأمين بخشي‌از منابع لازم جهت انجام عمليات فوق.
2 ـ سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مشخص.