عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

سازندگان مسكن در شهرهاي داراي جمعيت بالاي دويست هزار 200.000) نفر به شرط احداث حداقل سي 30) واحد مسكوني و در شهرهاي‌داراي جمعيت كمتر از دويست هزار 200.000) نفر در صورت احداث حداقل بيست 20) واحد مسكوني و سازندگان حداقل ده 10) واحد مسكوني در‌مناطق روستايي، توليدكننده انبوه محسوب مي‌شوند.