عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به تاسيس «‌مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي» در شهر ماهان كرمان و«‌كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي» در شهر شيراز اقدام كند و اساسنامه‌هاي مركز و كتابخانه مزبور را پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور تصويب نمايد.