عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15170
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/30
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/12/12

قانون تاسيس مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي


روابــــط صریـــــــــح