عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15164
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/5
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/12

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره( 43) قانون بودجه سال 1376

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3150 ـ 102.8177 مورخ 1375.12.8 سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(43) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه