عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

تبصره 11) به شرح زير اصلاح مي‌شود ـ
‌تبصره 11 ـ صدور مجوز و تعيين دستورالعمل‌هاي مربوط به ايجاد، بهره‌برداري، اداره و نظارت ارزشيابي و رسيدگي به تخلفات موسساتي كه خدمات‌غير درماني موضوع اين قانون را براساس استانداردهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارايه مي‌دهند به عهده سازمان بهزيستي‌كشور مي‌باشد.


روابط تنقیحی