عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/28
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/11/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/9

قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359


روابط زیرمجموعه