عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

اصلاح تبصره 4 قانون به دو تبصره 1 ـ 4 و 2 ـ 4 ـ
‌تبصره 1 ـ 4 ـ امور اجرايي بهزيستي در هر استان به عهده مدير كل بهزيستي استان مي‌باشد كه توسط رييس سازمان بهزيستي كشور منصوب مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ 4 ـ به منظور جلب كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي كشور شورايي بنام شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با‌بهزيستي در ستاد مركزي سازمان و شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي در مراكز استانها و شهرستانها به شرح زير تشكيل مي‌گردد ـ
‌الف ـ تركيب اعضاي شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي عبارتند از ـ
1 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رييس شورا.
2 ـ وزير كشور يا معاون وي .
3 ـ رييس سازمان بهزيستي كشور به عنوان دبير شورا.
4 ـ نماينده دبيرخانه ائمه جمعه و جماعات.
5 ـ شهردار تهران.
6 ـ رييس سازمان اوقاف و امور خيريه .
7 ـ پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب رييس سازمان.
ـ مسووليت هماهنگي و سياست‌گذاري و نظارت بر امور شوراهاي استان و شهرستان با شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي خواهد بود.
ب ـ تركيب اعضاي شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي استان عبارتند از ـ
1 ـ استاندار
2 ـ امام جمعه مركز استان
3 ـ شهردار
4 ـ مدير كل بهزيستي استان.
5 ـ مدير كل اوقاف و امور خيريه .
6 ـ رييس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان.
7 ـ پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب مدير كل بهزيستي استان.
ج ـ ‌تركيب اعضاي شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي شهرستان عبارتند از ـ
1 ـ امام جمعه مركز شهرستان
2 ـ فرماندار
3 ـ رييس اداره بهزيستي شهرستان
4 ـ رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان
5 ـ رييس اداره اوقاف و امور خيريه.
6 ـ شهردار مركز شهرستان
7 ـ پنج نفر از معتمدين محلي به انتخاب رييس بهزيستي شهرستان
‌استاندار ، رييس شوراي مركز استان و فرماندار رييس شوراي مركز شهرستان و مدير كل بهزيستي استان و رييس بهزيستي شهرستان دبير شورا در استان‌و شهرستان خواهند بود.
‌وظايف شوراي مشاركتهاي مردمي با بهزيستي به شرح زير است ـ
1 ـ جلب كمكهاي مادي و معنوي اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور حل مسايل و مشكلات اقشار محروم و معلول و ايتام.
2 ـ نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدايي به سازمان بهزيستي .
3 ـ سياست‌گذاري در مورد مصرف بهينه اموال منقول و غير منقول اهدايي براساس اولويتهاي مربوطه.
4 ـ ارسال گزارش عملكرد شش ماهه شوراي استان و شهرستان به شوراي مركزي مشاركتهاي مردمي يا بهزيستي مستقر در مركز.


روابط تنقیحی