عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت‌ديده محصولات كشاورزي و دامي مكلف است در طول برنامه پنج ساله دوم، همه ساله تا پايان شهريور ماه‌اعتبارات مورد نياز سال بعد براي پرداخت خسارات حوادث غير مترقبه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي در مناطق و مواردي كه تحت پوشش بيمه‌محصولات كشاورزي قرار نگرفته‌اند را از طريق وزارت كشاورزي به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
‌سازمان برنامه و بودجه پس از بررسي، اعتبار مورد نياز را در لايحه بودجه سالانه منظور و پيشنهاد خواهد كرد.