عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي][وزارت كشاورزي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/5

‌آيين‌نامه اجرايي بند (3) تبصره (77) قانون برنامه دوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1730 ـ 397.5 مورخ 1375.2.3 وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و‌سازمان برنامه و بودجه و در اجراي بند(3) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي بند ياد‌شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه