عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

3 ـ

در ماده 8)، پس از عبارت "‌وزارت مسكن و شهرسازي" عبارت "‌سازمان ملي زمين و مسكن)" افزوده مي‌شود و عبارت "‌حساب خاصي كه با رعايت‌مقررات از طريق وزارت مذكور تحت عنوان صندوق تبصره 84)" افتتاح مي‌شود واريز و هزينه نمايد"


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه