عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/1

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (84) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره 1282ه.ب مورخ 1375.5.8) تصويب‌نمود :
‌آيين‌نامه اجرايي تبصره(84) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .9492ت15821ه‌مورخ 1374.9.22 ـ به شرح زير اصلاح مي‌شود:


روابط زیرمجموعه