عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

به منظور تأمين هزينه‌هاي كارشناسي و ساير هزينه‌هاي ضروري دبيرخانه كميسيون تبصره 12 اعتباري معادل يكصد ميليون 100.000.000) ريال از‌محل اعتبارات رديف 503001 در اختيار كميسيون مندرج در ماده 1) اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرد تا در موارد ضروري به مصرف برسد.