عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسكن و شهرسازي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره( 12) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره(12) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه تبصره‌مزبور را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه