عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

كميسيون اجرايي تبصره 12) قانون بودجه سال 1376 به مسئوليت سازمان برنامه و بودجه و يا حضور نمايندگان تام‌الاختيار وزراي مسكن وش‌شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و نماينده تام‌الاختيار وزرا يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مستقل طرف اختلاف تشكيل مي‌شود.