عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

نصب تجهيزات مورد نياز در پادگان‌هاي نيروهاي مسلح و ايجاد كارگاه براي اجراي دوره‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي‌مسلح توسط سازمان انجام خواهد شد و اماكن مورد نياز در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد. در صورت عدم استمرار آموزش فني و حرفه‌اي در هر پادگان، كليه‌تجهيزات و مواد آموزشي تهيه شده از اعتبار مزبور، در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
‌تبصره ـ در صورتي امان، نيروهاي مسلح مي‌توانند جهت اجراي دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي، امكانات كارگاهي و تجهيزات مورد نياز مربوط به خود در‌پادگانها را در اختيار سازمان قرار دهند.