عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي بند "‌د" تبصره( 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "‌د" تبصره 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه‌اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه