عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 2 ـ

به سازمان اجازه داده مي‌شود اعتبار موضع بند فوق را براي تجهيز مراكز و اجراي برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي در پادگان‌ها و مراكز سيار هزينه كند.