عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

طرفهاي متعاهد، همكاري در زمينه روابط جوانان را تشويق نموده، نسبت به مبادله هياتهاي جوانان، گسترش ارتباط بين سازمانهاي دولتي در‌زمينه روابط جوانان و سازمانهاي جوانان و غير ه اقدام خواهند نمود.