عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين

‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، ضمن ابراز تمايل نسبت به گسترش و تقويت روابط‌دوستانه بين دو كشور به منظور توسعه همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، آموزشي، علمي و ورزشي تصميم به انعقاد موافقتنامه‌اي به شرح زير گرفتند-

‌ماده 1 ـ طرفهاي متعاهد، بر اساس اصول برابري، منافع متقابل و در چهارچوب قوانين داخلي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ طرفهاي متعاهد، همكاري در زمينه‌هاي آموزشي، علمي و پژوهشي را از طرق زير [...ادامه]

‌ماده 3 ـ طرفهاي متعاهد، نسبت به همكاري بين كتابخانه‌ها به ويژه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ طرفهاي متعاهد، گسترش زبان، ادبيات، فرهنگ و تاريخ يكديگر را در دو كشور [...ادامه]

‌ماده 5 ـ طرفهاي متعاهد، نسبت به آشنايي جامعه يكديگر با ميراث فرهنگي و دستاوردهاي نوين [...ادامه]

‌ماده 6 ـ طرفهاي متعاهد، همكاري در رشته‌هاي مختلف سينما، تبادل اطلاعات و دستاوردهاي فني در [...ادامه]

‌ماده 7 ـ طرفهاي متعاهد، تاسيس انجمنهاي دوستي و مراكز فرهنگي و آموزشي پژوهشي در كشورهاي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ طرفهاي متعاهد، علاوه بر حمايت از همكاريهاي راديو ـ تلويزيوني و خبرگزاريهاي [...ادامه]

‌ماده 9 ـ طرفهاي متعاهد، همكاري دو كشور را در زمينه‌هاي ورزشي تشويق و نسبت به [...ادامه]

‌ماده 10 ـ طرفهاي متعاهد، همكاري در زمينه روابط جوانان را تشويق نموده، نسبت به مبادله [...ادامه]

‌ماده 11 ـ طرفهاي متعاهد، نسبت به توسعه و گسترش توريسم بين دو كشور و بازديد [...ادامه]

‌ماده 12 ـ به منظور انجام اقدامات لازم و مناسب براي اجراي اين موافقتنامه و تنظيم [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اين موافقتنامه از زمان اعلام انجام مراحل قانوني توسط طرفهاي متعاهد به يكديگر [...ادامه]

‌ماده 14 ـ اين موافقتنامه پس از لازم‌الاجرا شدن به مدت پنج سال به قوت خود [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در [...ادامه]