عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

طرفهاي متعاهد، علاوه بر حمايت از همكاريهاي راديو ـ تلويزيوني و خبرگزاريهاي ملي يكديگر، تاسيس دفاتر نمايندگي سازمانهاي مذكور را‌نيز تشويق خواهند نمود.