عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

طرفهاي متعاهد، تاسيس انجمنهاي دوستي و مراكز فرهنگي و آموزشي پژوهشي در كشورهاي يكديگر را تشويق خواهند كرد. اساسنامه‌قانوني و شرايط فعاليت مراكز از طريق موافقتنامه مربوط تنظيم خواهد شد.