عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

طرفهاي متعاهد، نسبت به آشنايي جامعه يكديگر با ميراث فرهنگي و دستاوردهاي نوين فرهنگي همديگر تسهيلات لازم را فراهم خواهند‌آورد. براي اين منظور موارد زير را تشويق خواهند كرد-
1 ـ مبادله نمايشگاههاي هنري، عكس، كتاب، هنرهاي تزييني و تجسمي،
2 ـ ايجاد ارتباط بين موزه‌هاي دو كشور،
3 ـ مبادله گروههاي هنري و هنرمندان،
4 ـ مبادله كارشناسان، اطلاعات و تجربيات در خصوص ميراث فرهنگي.