عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15139
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه قانون فوق داراي 40 ماده و الحاقيه 1 داراي 19 ماده و الحاقيه 2 داراي 8 ماده و الحاقيه 3 داراي 7 ماده و الحاقيه 4 داراي 10 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/10/11
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/26

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان‌زدايي در كشورهايي كه به طور‌جدي با خشكسالي و يا بيابان‌زايي مواجه مي‌باشند ـ به ويژه در آفريقا