عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌فصل سوم ـ شرايط حمايت از فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن


‌ماده 8 ـ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مسكن و توسعه شهري كه واجد شرايط موضوع مواد 9) تا [...ادامه]

‌ماده 9 ـ ميزان مالكيت بخش غير خصوصي نبايد حداكثر از چهل و نه درصد 49%) [...ادامه]

‌ماده 10 ـ شخصي حقوقي تا بيست درصد 20%) و شخص حقيقي به تنهايي بيش از [...ادامه]

‌ماده 11 ـ شركت سرمايه‌گذاري مسكن منابع مالي خود را به شرح زير تأمين مي‌نمايد- [...ادامه]

‌ماده 12 ـ شركت سرمايه‌گذاري مسكن در دارايي‌هاي خود حد نصابهاي زير را رعايت مي‌نمايد- [...ادامه]

‌ماده 13 ـ شركت سرمايه‌گذاري نبايد به طور مستقيم نسبت به ساخت و ساز مسكن و [...ادامه]

‌ماده 14 ـ شركت سرمايه‌گذاري نبايد بيشتر از ده درصد 10%) سهام يك شركت سهامي عام [...ادامه]

‌ماده 15 ـ شركت سرمايه‌گذاري نبايد حداكثر بيش از بيست درصد 20%) كل دارايي‌هاي خود را [...ادامه]

‌ماده 16 ـ شركت سرمايه‌گذاري مسكن براي استفاده از تسهيلات اين تصويب‌نامه مكلف است قبل از [...ادامه]

‌ماده 17 ـ شركت سرمايه‌گذاري مسكن مي‌تواند سهام شركتهاي ديگر را جهت پذيره‌نويسي به عامه مردم [...ادامه]

‌ماده 18 ـ شركت سرمايه‌گذاري مسكن مي‌تواند با رعايت مفاد مواد 13) و 14) اين تصويب‌نامه [...ادامه]

‌ماده 19 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است به روش‌هاي زير از فعاليت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري [...ادامه]