عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15121
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/11/6
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[مجلس شوراي اسلامي]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي - کميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي در تاریخ 1375/9/13

اساسنامه كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 1 ـ كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كه در اين اساسنامه به [...ادامه]

‌ماده 2 ـ بودجه كتابخانه در بودجه كل كشور و در رديف جداگانه، ذيل رديف بودجه [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هدف اصلي و بنيادي كتابخانه جمع‌آوري آثار حقوقي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كتابخانه مجلس با توجه به جايگاه كلي خود به عنوان يك كتابخانه جامع [...ادامه]

‌ماده 5 ـ اركان كتابخانه عبارتند از: 1 ـ هيات امناي كتابخانه [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هيات امناي كتابخانه مجلس از اعضاي زير تشكيل مي‌شود: ـ [...ادامه]

‌ماده 7 ـ اعضاي انتخابي هيات امنا به پيشنهاد رييس كتابخانه و با حكم رييس مجلس [...ادامه]

‌ماده 8 ـ هيات امنا مي‌تواند در صورت نياز و برحسب مورد از مشاوره و خدمات [...ادامه]

‌ماده 9 ـ جلسات هيات امنا حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي‌گردد و با [...ادامه]

‌ماده 10 ـ وظايف هيات امنا به قرار زير است- ‌الف ـ سياستگذاري [...ادامه]

‌ماده 11 ـ رييس مجلس فردي برجسته از نظر علمي و مذهبي را كه داراي تخصص [...ادامه]

‌ماده 12 - ‌الف ـ سرپرستي كليه امور كتابخانه. ب ـ مراقبت [...ادامه]

‌ماده 13 ـ رييس كتابخانه از نظر پست سازماني همطراز معاون وزير خواهد بود.

[امضاء] اساسنامه فوق مشتمل بر سيزده ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسي [...ادامه]