عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

تبصره‌اي به شرح ذيل به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان ازكارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب‌اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 1367.10.7‌مجلس شوراي اسلامي الحاق مي‌گردد-
‌تبصره ـ هرگونه دريافتي جانبازان و مستمري‌بگيران شهدا، مفقودين و اسرا و آزادگان از بابت وضعيت جانبازي، شهادت، مفقودالاثر بودن و يا اسارت‌به موجب مقررات قانوني مربوط با رعايت شرايط ذيل بلامانع است-
1 ـ دريافت حقوق از بابت استخدام ‌رسمي يا غير رسمي)، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري ‌به سبب قانون ديگر)‌و ازدواج همسران شهدا‌موجب قطع حقوق و دريافتي‌هاي موضوع تبصره نخواهد بود.
2 ـ دريافتي‌هاي فوق مشمول هيچ يك از مقررات مربوط به دريافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه