عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15109
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/7

قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا ، جانبازان از كار افتاده، اسرا و‌مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يكسال متناوب داوطلبانه‌در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 1367.10.7


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه