عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري][وزارت نفت]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/9/28

‌آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.9.28 بنا به پيشنهاد شماره 2494 ـ 17.8 مورخ 1374.2.27 وزارت نفت و به استناد ماده 22) قانون مناطق دريايي‌جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان ـ مصوب 1372 ـ آيين‌نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي‌ايران در خليج فارس و درياي عمان را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه عبارات زير داراي تعاريف مربوط مي‌باشند: ‌الف ـ [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ايجاد تأسيس و انجام هر گونه عمليات مربوط از جمله: ‌الف [...ادامه]

‌ماده 3 ـ كشورهاي متقاضي با رعايت شرايط زير مي‌توانند نسبت به احداث خطوط لوله و [...ادامه]

‌ماده 4 ـ به منظور اطمينان از ايمن بودن مستمر خطوط لوله و كابلهاي دريايي- [...ادامه]

‌ماده 5 ـ وزارت راه و ترابري ‌سازمان بنادر و كشتيراني) نسخه‌اي از گزارشهاي فني ياد [...ادامه]

‌ماده 6 ـ دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و [...ادامه]

‌ماده 7 ـ دستگاه‌هاي دولتي مربوط، رعايت قوانين و مقررات حاكم را از طريق وزارت امور [...ادامه]

‌ماده 8 ـ حريم ايمني تأسيسات موضوع ماده 2) اين آيين‌نامه كه در فلات قاره و [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تردد تمامي شناورها و كشتي‌ها به جز شناورها و كشتي‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مرجع صلاحيتدار جهت صدور مجوز براي تردد در حريم ايمني سكوها و مستحدثات [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در صورت نقض مقررات ايمني، امنيتي از طرف شناورها و كشتي‌ها و اشخاص [...ادامه]

‌ماده 12 ـ به منظور تأمين ايمني دريانوردي، مالكين و اداره‌كنندگان تأسيسات و سكوهاي نفتي و [...ادامه]

‌ماده 13 ـ به منظور تأمين ايمني مسيرهاي كشتيراني و حفظ سلامت محيط زيست، مالكين تأسيسات [...ادامه]

‌ماده 14 ـ ضوابط و شرايط انتقال تأسيسات و سكوهاي نفتي كه مورد نياز و يا [...ادامه]

‌ماده 15 ـ به منظور تأمين ايمني دريانورد، احداث و بكارگيري ايستگاه‌هاي ارتباط راديويي و سنجش [...ادامه]

‌ماده 16 ـ ايجاد شبكه‌هاي مخابراتي اختصاصي در مناطقي كه تأسيسات و مستحدثات ثابت درياي و [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح